UAB „PIENO TYRIMAI“ LABORATORIJOS
TECHNINIAI REIKALAVIMAI
  Patvirtinti
2024 03 18 įsakymu Nr. 13V-0027

Laboratorijoje naudojama mėginių tara: pieno mėginio indelis, korelis, konteineris, vienkartinis maišelis, pagaminti iš medžiagos, neturinčios įtakos tyrimų rezultatų kokybei.

1. Pieno mėginio indelis ir jo dangtelis
Pieno mėginio indelis pagamintas iš plastmasės, neturinčios įtakos vėlesnės analizės ir įvertinimo rezultatams. Pieno mėginio indelio forma pritaikyta, kad būtų išvengta riebalų susimušimo transportuojant. Pieno mėginio indelio talpa yra 50 ml. Mėginio tūris turi sudaryti ne mažiau kaip 2/3 indelio talpos, kad jo užtektų tyrimui ir kad mėginį prieš tyrimą būtų galima gerai išmaišyti. Naudojami vienkartiniai mėginių indeliai.

2. Pieno mėginių transportavimo tara
Pieno mėginių indeliai į laboratoriją transportuojami konteineriuose arba vienkartiniuose maišeliuose. Naudojami konteineriai, kurių talpa - 80 indelių, pagaminti iš plastmasės, atsparios mechaniniams pažeidimams. Konteineris uždaromas sandariu dangčiu, užtvirtinant 2 skląsčiais (žiūr. žr. 1 paveikslą). Kiekvienas konteineris turi savo numerį ir jį atitinkantį brūkšninį kodą. Konteinerius numeruoja ir jiems brūkšninius kodus ruošia UAB „Pieno tyrimai“. Vienkartiniai maišeliai pagaminti iš nepermatomo plastiko, turi apsauginę užklijuojamą juostelę, talpa - 2 indeliai ir didesnių – 8 indeliai. Pieno mėginių siuntimo į laboratoriją vienkartiniuose maišeliuose tvarka pateikta 1 priede.

3. Korelis
Kaip pagalbinė priemonė pieno mėginių indeliams sudėti yra naudojamas korelis. Korelis pagamintas iš tvirtos plastmasės, jo matmenys pateikti 2 ir 3 paveiksluose. Įsidėmėtina: atstumas korelyje tarp pieno mėginių indelių centrų turi būti 3,3 cm.

4. Brūkšninis kodas
Laboratorijoje naudojama pieno mėginių identifikavimo sistema. Pieno gamintojai į UAB „Pieno tyrimai“ duomenų bazę įvedami pagal pieno supirkimo įmonės pateiktą sąrašą (žiūr. žr. forma TR-01, pdf). Visi į laboratoriją siunčiami mėginiai privalo būti būti identifikuoti, išskyrus 8.2.1 punkte nurodytus gyvūnų produktyvumo tyrimų mėginius. Mėginiai identifikuojami brūkšniniais kodais – lipdukais, kuriuose pateikiama reikalinga informacija gyvūnų produktyvumo tyrimams ir atsiskaitymo už superkamą pieną tikslais (žr. 4 pav.). Superkamo pieno mėginiams lipdukas klijuojamas ant indelio šono taip, kad apatinė lipduko kraštinė būtų užklijuota ne žemiau nei 4,6 cm nuo indelio dugno, o gyvūnų produktyvumo tyrimams - ant indelio dangtelio. Mėginiai, neturintys spausdintų brūkšninių kodų, ženklinami etikete, kurioje nurodomas mėginio numeris. Brūkšninius kodus spausdina ir užsakovui pateikia UAB „Pieno tyrimai“.
Pastaba: Brūkšninis kodas yra CODE 128 tipo.

5. Mėginių konservavimas

5.1 Į laboratoriją gabenami mėginiai pieno sudėties, somatinių ląstelių skaičiaus ir bendro bakterijų skaičiaus tyrimams gali būti nekonservuoti (žr. 5.2 punktą) arba konservuoti konservantu „Broad Spectrum Microtabs“ arba „Sedupolas“, o pieno užšalimo temperatūros tyrimui – gali būti nekonservuoti arba konservuoti konservantu „NEBA“ arba „NEBA-PT“. Mėginiai inhibitorinių medžiagų tyrimui turi būti nekonservuoti. Detali konservantų naudojimo instrukcija pateikta 2 priede.;

5.2 Jei mėginiai pieno sudėties ir somatinių ląstelių skaičiaus tyrimui pateikiami nekonservuoti, turi būti užtikrinta nuo 0oC iki 6 oC temperatūra nuo mėginio paėmimo iki pateikimo laboratorijos atstovui. Kai pateikiami nekonservuoti mėginiai bendro bakterijų skaičiaus tyrimui, turi būti užtikrinta transportavimo temperatūra nuo 0oC iki 4oC nuo mėginio paėmimo iki pateikimo laboratorijos atstovui. Nekonservuoti mėginiai bendro bakterijų skaičiaus arba pieno sudėties ir somatinių ląstelių skaičiaus tyrimui gali būti siunčiami tik iš anksto suderinus jų atsiuntimo grafiką ir kiekį. Laboratorijos atstovui turi būti sudaryta galimybė patikrinti perduodamų mėginių temperatūrą. Minėti mėginiai gali būti siunčiami tik vienkartiniuose maišeliuose.

6. Lydraštis

Mėginį paėmęs asmuo turi užpildyti mėginius lydinčius dokumentus:
 • atsiskaitymo už superkamą pieną tikslais - Žalio karvių pieno mėginių pristatymo lapelį (žr. forma TR-02, pdf),
 • dirbantiems pagal Pieno supirkimo taisyklių 3 priedą (Pieno supirkimo imant mėginius iš kiekvienos pieno siuntos) pildomi Žalio karvių pieno mėginių pristatymo lapeliai (žr. forma TR-03, pdf).
 • gyvūnų produktyvumo tyrimams - Tiriamųjų gyvūnų pieno mėginių pristatymo lapelis (žr. forma TR-04, pdf),
 • pieno ūkiai parduodantys pieną, skirtą tiesiogiai vartoti, pildo Žalio karvių pieno mėginių pristatymo vienkartiniame maišelyje lapelį (žr. forma TR-05, pdf).
 • Mėginiai, skirti pieno supirkimo atnaujinimui, surašomi į Žalio karvių pieno mėginių pristatymo lapelį Supirkimo atnaujinimui (žr. forma TR-06, pdf).

  Mėginiai imami iš ūkių, dirbančių pagal Pieno supirkimo taisyklių 3 priedą ir skirti pieno supirkimo atnaujinimui turi būti įrašyti į Žalio karvių pieno mėginių pristatymo lapelį Supirkimo atnaujinimui (žr. forma TR-07, pdf).

  Priklausomai nuo mėginių skaičiaus, formos TR-02 ir TR-04 lydraščiai gali turėti mažiau eilučių.

  7. Mėginių kodavimo tvarka (siunčiant mėginius atsiskaitymo už pieną tikslais)

  Mėginys Riebalų, baltymų, somatinių ląstelių skaičiaus tyrimui Inhibitorinių (antimikrobinių) medžiagų tyrimui Bendro bakterijų skaičiaus tyrimui Pieno užšalimo temperatūros tyrimui
  Tyrimo kodas 1 2 3 4

  8. Mėginių sudėjimo į konteinerį/vienkartinį maišelį tvarka ir lydraščių pildymas

  Į konteinerio pradžią sudedami mėginiai su brūkšniniais kodais, o po jų mėginiai, neturintys spausdintų brūkšninių kodų. Į lydraštį privaloma surašyti visus mėginius be spausdintų brūkšninių kodų.

   8.1. Atsiskaitymo už superkamą pieną tikslais:
   8.1.1. Viename konteineryje gali būti sudėti mėginiai keliems tyrimų kodams. Kiekvienam tyrimo kodui pildomas atskiras lydraštis, išskyrus p. 8.1.2. aprašytą atvejį.
  • Jei konteineryje sudėti tik vieno tyrimo kodo mėginiai arba tų pačių pieno gamintojų mėginiai, skirti keliems tyrimų kodams, mėginių su brūkšniniais kodais į lydraštį rašyti nereikia (žr. 5a pav.), o mėginiai be brūkšninių kodų į lydraštį surašomi pagal jų vietą konteineryje (žr. 5b pav.).
  • Jei į konteinerį su paimtais pieno gamintojų mėginiais yra įdedami papildomi mėginiai, skirti kitiems tyrimų kodams, jiems pildomas atskiras lydraštis (žr. 5c pav.).
  • Jei atskiriems tyrimų kodams sudedami skirtingi mėginiai, tuomet kiekviename lydraštyje būtina surašyti visus mėginių numerius (ir su spausdintais brūkšniniais kodais).
  • 8.1.2. Vienas lydraštis pildomas tada, kai gamintojui iš tos pačios pieno siuntos paimamas vienas konservuotas mėginys, skirtas 1 ir 3 tyrimo kodams, ir vienas nekonservuotas mėginys, skirtas 2 tyrimo kodui (žr. 5d pav.).

   8.2. Gyvūnų produktyvumo tyrimų mėginiai į konteinerį sudedami pagal tiriamų gyvūnų bandų savininkus.
  • Jei konteineryje visi mėginiai yra su spausdintais brūkšniniais kodais, tuomet į lydraštį įrašomas pirmo ir paskutinio mėginio gyvūnų bandos savininko kodas ir individualus gyvūno numeris.
  • Jei konteineryje yra mėginių ir be spausdintų brūkšninių kodų, į lydraštį įrašomas ne tik pirmas ir paskutinis mėginys, bet ir surašomi visų mėginių be spausdintų brūkšninių kodų numeriai pagal jų vietą konteineryje.
  • Ūkių savininkai, gavę iš laboratorijos IT specialistų prisijungimus, išsiunčiamus mėginius gali suvesti į laboratorijos programą pagal jų sudėjimo eilę į konteinerį, pasirenkant gyvūno Nr. iš pateikto sąrašo.

   8.2.1. Iš ūkių, turinčių specialias bandos valdymo programas ir techninę galimybę automatiškai perduoti duomenis laboratorijai, pieno mėginius galima siųsti be brūkšninių kodų.
  • Šiuose ūkiuose atsakingi asmenys (tyrimų asistentai) mėginius ima ir į konteinerius sudeda ta pačia eilės tvarka, kuria melžiamos karvės. Kiekviename konteineryje turi būti pažymėtas pirmas ir paskutinis pieno mėginys, ant indelio užrašant karvės numerį (4 -8 paskutinius skaičius).
  • Padarius kontrolinius melžimus, ūkio bandos valdymo programoje reikia suformuoti kontrolinių melžimų failą, kuris vėliau automatiškai perkeliamas į laboratorijos duomenų bazę.
  • UAB „Pieno tyrimai“ interneto svetainėje sukurta speciali programa Kontrolinių melžimų duomenų perdavimas "Pieno tyrimams", kurios pagalba pieno mėginiai paruošiami siuntimui į laboratoriją. Prisijungus prie savo ūkio duomenų, po nuoroda „kontroliniai melžimai“ yra pateikiami visi paimtų pieno mėginių numeriai jų ėmimo ūkyje eilės tvarka. Atsakingas už kontrolinius melžimus asmuo mėginius turi priskirti konteineriams.

   8.2.2. Kiekvienam konteineriui atspausdinti programoje suformuotą Tiriamųjų gyvūnų pieno mėginių pristatymo lapelį.

  Sudėjus mėginius, ant konteinerio kreida užrašomas mėginių tyrimo kodas ir įmonės pavadinimas.

  9. Konteinerių plombavimas
  Paruošti siuntimui į laboratoriją konteineriai su pieno mėginiais atsiskaitymo už superkamą pieną tikslais turi būti plombuojami pieno supirkimo vietose mechaniniam poveikiui atspariomis plombomis su skeneriu nuskaitomu brūkšniniu kodu (žr. 6 pav.), o vienkartiniai maišeliai užklijuojami.

  UAB „Pieno tyrimai“ kiekvienam konteineriui yra priskiriama individuali plomba. Sugadintos plombos ar vienkartiniai maišeliai, užpildžius Sugadintų konteinerių plombų ir vienkartinių maišelių aktą (žr. forma TR-08, pdf), grąžinami UAB „Pieno tyrimai“.

  10. Konteinerių perdavimas
  Visų atvežamų konteinerių ar vienkartinių maišelių numeriai turi būti surašomi į Konteinerių su pieno mėginiais perdavimo-priėmimo aktą (žr. (su) forma TR-09, pdf ar Vienkartinių maišelių su pieno mėginiais perdavimo-priėmimo aktą (žr. (su) forma TR-11, pdf). Perduodant nedidelius vienkartinių maišelių ir konteinerių su pieno mėginiais kiekius, galima pildyti bendrą Vienkartinių maišelių – konteinerių su pieno mėginiais perdavimo-priėmimo aktą (žr. (su) forma TR-16, pdf). Šiuose perdavimo-priėmimo aktuose turi būti nurodoma: įmonės pavadinimas, taškas, kuriame pieno mėginiai perduodami, rajonas, data ir laikas, mėginių tyrimų kodai, aplinkos, kurioje laikomi mėginiai, temperatūra (jei ji buvo patikrinta), konteinerių ar vienkartinių maišelių skaičius bei perduodančių - priimančių įgaliotų asmenų bei dalyvaujančių pieno gamintojų pavardės ir jų parašai.

  Vienkartiniai maišeliai, surinkti iš ūkių imančių mėginius pagal PST 3 priedą, perduodami ir priimami užpildant Vienkartinių maišelių priėmimo-perdavimo aktą. Jei vienkartiniai maišeliai pristatomi laboratorijos transportu tiesiai iš ūkių ar per supirkimo įmonę pildoma forma TR-13, pdf.

  Konteineriai ar vienkartiniai maišeliai su pieno supirkimo atnaujinimui skirtais mėginiais perduodami atskirai, jų numerius surašant į lydraštį Mėginiai supirkimo atnaujinimui (žr. forma TR-14, pdf).

  Pagal Pieno supirkimo taisyklių 3 priedo 11 punktą pieno supirkėjui, kilus įtarimui dėl pieno kokybės, numatyta galimybė atlikti papildomus kokybės tyrimus ūkiams, kurių pienas superkamas imant mėginius iš kiekvienos pieno siuntos. Siunčiant šiuos mėginius turi būti užpildytas Papildomų kokybės tyrimų užsakymo lapas (žr. forma TR-15, pdf), kuriame prie maišelio numerio nurodomas norimas atlikti tyrimas. Užpildytas užsakymo lapas kartu su vienkartiniu maišeliu turi būti perduotas UAB „Pieno tyrimai“ vairuotojui ekspeditoriui arba pristatytas tiesiogiai į laboratoriją.    UAB „Pieno tyrimai“ laboratorijos techninių reikalavimų
  1 priedas


  Vienkartinių maišelių pieno mėginiams naudojimo tvarka


  Vienkartinių maišelių pieno mėginiams naudojimo tvarka   UAB „Pieno tyrimai“ laboratorijos techninių reikalavimų
  2 priedas
   

  Pieno mėginių konservavimas


  I. Konservanto „Broad Spectrum Microtabs“ ir „Sedupolas“ naudojimas

  1. Šiais konservantais konservuojami žalio pieno mėginiai riebalų, baltymų kiekiui, somatinių ląstelių skaičiui ištirti ir bendram bakterijų skaičiui nustatyti bakterijų analizatoriumi. Konservuoti mėginiai netinka tirti sėjimo į Petri lėkšteles būdu

  2. Pieno mėginiams konservuoti naudojamos „Broad Spectrum Microtabs“ arba „Sedupolas“ tabletės, susidedančios iš 8 mg bronopolo ir 0,3 mg natamicino.

  3. Ruošiant vienkartinį pieno mėginį, į indą įpilama 40 ml pieno ir dedama viena konservanto tabletė (jei kitaip nenurodyta firmos-gamintojos rekomendacijoje).

  4. Įdėjus konservantą, pienas gerai išmaišomas (nesuplakant, kad neatsiskirtų riebalai). Indeliai su pienu keletą kartų pavartomi, kol vizualiai įsitikinama, kad tabletė ištirpo ir konservantas gerai išmaišytas. Viso mėginio spalvos intensyvumas turi būti vienodas, o indelio dugne neturi būti tabletės dalelių. Tai ypač svarbu ruošiant mėginį mikrobiologiniam tyrimui.

  5. Šiuo būdu konservuoti pieno mėginiai laikomi esant ne aukštesnei kaip 8 °C temperatūrai, išskyrus mėginius gyvūnų produktyvumo tyrimams, kurie pagal ICAR (Tarptautinis gyvulių apskaitos komitetas) reikalavimus gali būti laikomi šaltoje tamsioje vietoje.

  6. Konservuoti pieno mėginiai išsiunčiami į įgaliotą laboratoriją per 24 valandas, išskyrus pieno mėginius, paimtus iš kiekvienos siuntos pagal Pieno supirkimo taisyklių priedą "Pieno supirkimo imant mėginius iš kiekvienos pieno siuntos tvarkos aprašas" ir mėginius gyvūnų produktyvumo tyrimams, kurie į įgaliotą laboratoriją turi būti išsiunčiami per 5 paras. Įgaliotoje laboratorijoje mėginiai iki ištyrimo laikomi ne aukštesnėje kaip 4±2 °C temperatūroje. Bendras konservuoto pieno mėginio riebalų, baltymų kiekiui ir somatinių ląstelių skaičiui ištirti išlaikymo laikas neturi viršyti 6 parų, bendram bakterijų skaičiui nustatyti – neturi viršyti 3 parų.

   7. Konservanto laikymas ir saugos priemonės jį naudojant:
  • 7.1. tabletės laikomos sausoje, tiesioginių saulės spindulių neapšviečiamoje vietoje. Negalima laikyti šalia maisto produktų. Saugoti nuo vaikų, vengti patekimo į akis, ant odos ir drabužių. Ilgai dirbant su konservantu, dėvėti apsauginius rūbus, pirštines ir akinius;
  • 7.2. patekus konservanto į akis – plauti jas vandeniu ne trumpiau kaip 10 minučių ir kreiptis medicinos pagalbos;
  • 7.3. konservanto užtiškus ant odos – nuplauti vandeniu su muilu; prarijus - skalauti burną vandeniu, išgerti vandens; įkvėpus – išeiti į gryną orą. Jei savijauta pablogėja, kreiptis medicinos pagalbos.


  II. Konservanto „NEBA“ ir „NEBA-PT“ naudojimas

  8. Šiuo konservantu konservuojami žalio pieno mėginiai užšalimo temperatūrai nustatyti.

  9. Pieno mėginių konservavimui naudojamas konservantas „NEBA“ arba „NEBA-PT“, susidedantis iš 5-nitro-2-furoaldehido-semikarbazolo, 2-bromo-2-nitro-1,3-propandiolio, natrio azido ir etanolio bei dažančiojo komponento (mėlynojo metileno, purpurinio bromkrezolio arba kt.).

  10. Ruošiant vienkartinį pieno mėginį, į indelį su 40 ml pieno įpilama (0,35±0,05) ml konservanto. Prieš pilant konservantą, indelis su konservantu keletą kartų pavartomas, kad jo turinys gerai susimaišytų.

  11. Įpylus konservantą, pienas išmaišomas uždengtą indelį apverčiant 3 kartus (nesuplakant, kad neatsiskirtų riebalai). Viso mėginio spalvos intensyvumas turi būti vienodas.

  12. Šiuo būdu konservuoti pieno mėginiai laikomi uždengtuose indeliuose esant ne aukštesnei kaip 8 °C temperatūrai.

  13. Konservuoti pieno mėginiai pieno užšalimo temperatūrai nustatyti išsiunčiami į laboratoriją ne vėliau kaip per 24 valandas nuo jų atrinkimo. Laboratorijoje mėginiai iki ištyrimo laikomi ne aukštesnėje kaip 4±2 °C temperatūroje. Bendras konservuoto pieno mėginio išlaikymo laikas neturi viršyti 3 parų.

   14. Konservanto laikymas ir saugos priemonės jį naudojant:
  • 14.1. konservantas laikomas žemoje teigiamoje, ne aukštesnėje kaip 8°C temperatūroje, apsaugant nuo tiesioginių saulės spindulių. Negalima laikyti šalia maisto produktų. Saugoti nuo vaikų, vengti kontakto su oda, akimis ir rūbais;
  • 14.2. patekus konservanto į akis, plauti jas vandeniu ne trumpiau kaip 10 minučių ir kreiptis medicinos pagalbos;
  • 14.3. konservanto užtiškus ant odos – nuplauti vandeniu su muilu, prarijus – skalauti burną vandeniu, išgerti vandens, įkvėpus – išeiti į gryną orą. Jei savijauta pablogėja, kreiptis medicinos pagalbos.

  Konteinerio matmenys

  1 pav. Konteinerio matmenys, mm

  Korelis

  2 pav. Bendras korelio vaizdas, matmenys mm

  Korelio fragmentai

  3 pav. Korelio dalių fragmentai, matmenys mm

  Gyvūnų produktyvumo tyrimams
  Brūkšninis kodas
  Atsiskaitymo už pieną tikslais

  Brūkšninis kodas

  4 pav. Brūkšniniai kodai skirti mėginiams identifikuoti

  Pastaba* :Brūkšninis kodas yra CODE 128 tipo. Kieičiantis identifikavimo tvarkai, informacija brūkšniniame kode gali kisti.


  Žalio karvių pieno mėginių pristatymo lapelio pildymas

  5a pav. Žalio karvių pieno mėginių pristatymo lapelio pildymas kai visi mėginiai turi brūkšninius kodus


  Žalio karvių pieno mėginių pristatymo lapelio pildymas

  5b pav. Žalio karvių pieno mėginių pristatymo lapelio pildymas kai dalis mėginių neturi brūkšninių kodų


  Žalio karvių pieno mėginių pristatymo lapelio pildymas

  5c pav. Žalio karvių pieno mėginių pristatymo lapelių pildymas, kai į vieną konteinerį sudedami mėginiai 1,3 ir 2 tyrimo kodams bei papildomiems tik 1, tik 3 arba tik 4 tyrimo kodams

  Žalio karvių pieno mėginių pristatymo lapelio pildymas

  5d pav. Žalio karvių pieno mėginių pristatymo lapelio pildymas 1,3 ir 2 tyrimo kodams, kai dalis mėginių neturi brūkšninių kodų


  Konteinerių su mėginiais plombavimas

  6 pav. Konteinerių su mėginiais plombavimas

  Paruošti siųsti į laboratoriją konteineriai su pieno mėginiais privalo būti plombuojami supirkimo vietoje, dalyvaujant pieno gamintojams ar jų atstovams. Plombos turi būti su nuskaitomu brūkšniniu kodu.
  Plomba dedama ant konteinerio rankenos ją tampriai užtraukiant, kad konteinerio negalima būtų atidaryti. Plombos numeris įrašomas į žalio karvių pieno mėginių pristatymo lapelio skiltį „Plombos Nr.“. Konteinerio plombos numeris atspausdinamas tyrimo protokole.  Populiarios nuorodos  UAB „Pieno tyrimai“
  Juridinių asmenų registras
  Įmonės kodas: 233816290
  PVM kodas: LT338162917
  Atsiskaitomosios sąskaitos:
  AB SEB bankas LT687044060005371898
  AB SEB bankas LT577044060007890119
  AB „Swedbank“ LT317300010002410530
  Luminor Bank AS LT734010042500030508
  Adresas: Radvilų Dvaro g. 31,
  LT-48331 Kaunas
  Tel.: +370 37 361181
  E-paštas:


   Pieno mėginiai priimami visą parą,
    septynias dienas per savaitę*
  plačiau...
  Informacija atnaujinta 2024 04 25
  Kopijuoti, platinti be UAB „Pieno tyrimai“ sutikimo DRAUDŽIAMA