Korupcijos prevencija

Nulinės tolerancijos korupcijai politika
Dovanų politika
Dovanų registras (informacija ruošiama)
Viešųjų ir privačių interesų derinimo tvarka
Darbuotojų nusišalinimo ir nušalinimo nuo pavesto darbo ar užduoties tvarka

Informacijos apie asmenį surinkimas
ĮSAKYMAS DĖL PAREIGYBIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO
2024 m. kovo 8 d. Nr. 13V-0022
Kaunas

Vadovaudamasi naujos redakcijos Lietuvos Respublikos Korupcijos prevencijos įstatymo 17 straipsnio 5 d.,
1. T v i r t i n u   UAB „Pieno tyrimai“ pareigybių sąrašą, dėl kurių teikiamas prašymas STT pateikti informaciją apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas (sąrašas pridedamas).
2. N u r o d a u   patvirtintą pareigybių sąrašą paskelbti Bendrovės interneto svetainėje.
3. L a i k a u netekusiu galios 2023 m. rugsėjo mėn. 20 d. įsakymą Nr. 13V-0089 „Dėl pareigybių sąrašo patvirtinimo“.


Direktorė
Laima Urbšienė


ĮSAKYMAS
Dėl UAB „Pieno tyrimai“ antikorupcijos programos ir UAB „Pieno tyrimai“ antikorupcijos programos įgyvendinimo priemonių plano pakeitimo ir įgyvendinimo

2021m. gruodžio 17d. Nr. 13V-0112
Kaunas


1.Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601, Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijomis, patvirtintomis 2011 m. gegužės 13 d. Lietuvos Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. 2-170, Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. XII-1537 „Dėl Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos patvirtinimo“, 40 punktu t v i r t i n u   UAB „Pieno tyrimai“ antikorupcijos programą, UAB „Pieno tyrimai“ antikorupcijos programos įgyvendinimo priemonių planą.

2. Antikorupcijos programos ir įgyvendinimo plane nurodytiems atsakingiems asmenims p a v e d u   vykdyti nustatytas pareigas nurodytais terminais.

3. P r i p a ž į s t u   netekusiu galios 2019 m. rugsėjo 18 d. UAB “Pieno tyrimai” direktoriaus įsakymą Nr. 13V-0074.

4. Įsakymo kontrolę p a v e d u   Kokybės sistemos vadovei Daliai Riaukienei.


Direktorė
Laima Urbšienė

UAB „Pieno tyrimai“ korupcijos pasireiškimo tikimybės įvertinimas 2023-07-26
2023-07-26 Nr. 16D-0120

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo tikslas – antikorupciniu požiūriu įvertinti bendrovės veiklos sritį(-is), siekiant nustatyti korupcijos rizikas ir (ar) rizikos veiksnius, galinčius sudaryti prielaidas darbuotojams ar kitiems asmenims padaryti korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus ir nustatyti priemones, skirtas nustatytoms korupcijos rizikoms ir (ar) rizikos veiksniams sumažinti ar pašalinti.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo (toliau – KPĮ) 6 straipsnio 3 dalimi, Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601 „Dėl Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos aprašas), 7 punktu ir atsižvelgiant į Valstybės ir savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijas, patvirtintas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos (toliau – STT) direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-170 „Dėl Valstybės ar savivaldybių įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijų patvirtinimo“, UAB „Pieno tyrimai“ buvo išanalizuota korupcijos pasireiškimo tikimybė. Korupcijos pasireiškimo tikimybė buvo nustatoma analizuojant šią veiklos sritį: skundų ir apeliacijų priėmimas, įvertinimas ir sprendimo priėmimas.

Analizės ir vertinimo tikslas – nustatyti analizuojamą sritį veikiančius išorinius, vidinius ar individualius rizikos veiksnius (sąlygas, įvykius ar aplinkybes), galinčius sudaryti prielaidas atsirasti korupcijai, pažeidžiant nešališkumo ir konfidencialumo principus, bei parengti ir įgyvendinti prevencijos priemones analizės ir vertinimo metu nustatytiems korupcijos rizikos veiksniams valdyti ar šalinti.

Analizuojamas laikotarpis 2022 m. sausio 1 d. – 2023 m. birželio 30 d.
Naudoti metodai ir veiksmai: situacijos vertinimas pagal analizuotu laikotarpiu galiojusius teisės aktus, informacijos, esančios bendrovės dokumentų valdymo sistemoje, informacinėse sistemose, vertinimas, bendrovės darbuotojų pateiktos informacijos apie darbo praktiką ir veiklos rezultatus analizuotoje srityje nagrinėjimas.

Bendrovėje patvirtinta vadybos sistemos procedūra Nr. 408PR01, kuri nustato skundų ir apeliacijų priėmimo, registravimo, nagrinėjimo ir sprendimų priėmimo tvarką. Skundų ir apeliacijų nagrinėjimo procedūra yra pateikiama bet kuriai suinteresuotajai šaliai paprašius. Ši procedūra taikoma darbuotojams, registruojantiems gautus skundus ir apeliacijas, juos analizuojantiems ir atsakantiems skundo pareiškėjams ir apeliantams, užtikrinant informacijos konfidencialumą.

Skundas – asmens arba organizacijos nepasitenkinimo pateikimas laboratorijai dėl jos veiklos arba rezultatų, tikintis atsakymo.
Apeliacija - asmens arba organizacijos kreipimasis į laboratoriją dėl kontrolės veikloje atliktų patikros ir atitikties vertinimo rezultatų pakartotino įvertinimo/ persvarstymo.
Arbitražo komisija (toliau – AK) – tai Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos sudaryta Pieno sudėties ir kokybės rodiklių vertinimo ir nagrinėjimo komisija.

Visi gauti skundai, įskaitant ir gautus telefonu ar žodžiu, jei jie yra susiję su laboratorijos veikla, už kurią ji atsakinga, registruojami žurnale, kurio forma pateikta priede 408PR01-01. Atliekama tyrimų/patikros/kalibravimo duomenų analizė ir užpildomas atitinkamas dokumentas „Tyrimo rezultato analizės protokolas“ (408PR01-04).

2023 metais negautas nei vienas skundas. 2022 metais „Skundų registravimo žurnale“ (forma 408PR01-01) registruoti elektroniniu būdu gauti trys skundai (2022-05-09 ir 2022-05-13), raštų registracijos Nr. 15D-0233, 15D-0246 ir 15D-0245. Visi raštai gauti iš įmonės X dėl nesisteminių mėginių tyrimų rezultatų tikslumo.

Tiriamuoju laikotarpiu nenustatyta, kad būtų pateiktas skundas ar apeliacija kontrolės veikloje. Tačiau laboratorijoje yra parengta procedūra 408PR01, kurioje aprašytas skundų ir apeliacijų kontrolės veikloje gavimo, vertinimo ir sprendimų priėmimo procesas. Už skundų tyrimą atsakingas informacijos vadybininkas koordinatorius. Už apeliacijos nagrinėjimą atsakingą asmenį paskiria direktorius. Atsakingais asmenimis gali būti skiriami tik darbuotojai, tiesiogiai nedalyvavę kontrolės procese dėl kurio yra pateikta apeliacija.

Nagrinėjant ir priimant sprendimus dėl apeliacijų, neturi būti jokių diskriminuojamų veiksmų. Gautą apeliaciją jos gavimo dieną registruoja viešųjų ryšių ir biuro vadybininkas dokumentų valdymo sistemoje gaunamų raštų registre. Apeliaciją nagrinėja direktoriaus paskirtas darbuotojas arba komisija, kurie yra nesusiję su pradinės kontrolės veiklos klausimu ir nedalyvavę priimant sprendimą dėl kurio gauta apeliacija. Apeliacija nagrinėjama pagal tvarką, aprašytą procedūroje 408PR01. Bendrovėje vadovaujamasi nuostata, kad nagrinėjant ir priimant sprendimus dėl apeliacijų, negali būti jokių diskriminuojamų veiksmų.

Skundai, gauti elektroniniu būdu, kai negalima atpažinti elektroninio dokumento formato, atidaryti ir apdoroti jį elektroninių dokumentų valdymo sistemos ar kitomis bendrovėje naudojamomis informacinių technologijų priemonėmis, atpažinti jų turinio, nedelsiant grąžinami skundo pareiškėjams elektroniniu būdu, nurodant grąžinimo priežastį. Patikrinimo atlikimo metu iki 2023-06-30 nebuvo skundų, gautų elektroniniu būdu, kai negalima atpažinti elektroninio dokumento formato, atidaryti ir apdoroti jį elektroninių dokumentų valdymo sistemos ar kitomis bendrovėje naudojamomis informacinių technologijų priemonėmis, atpažinti jų turinio.

Gavus skundą telefonu arba skundo pareiškėjui atvykus į bendrovę ir pateikus nusiskundimą žodžiu, informacijos vadybininkas koordinatorius arba pats skundo pareiškėjas užpildo užsakovo kreipimosi lapą (408PR01-03), kuris po to yra užregistruojamas skundų registravimo žurnale (408PR01-01). Patikrinimo atlikimo metu iki 2023-06-30 nebuvo gauta skundų telefonu ir nebuvo atvejų, kai skundo pareiškėjas atvyktų į bendrovę.

Gavus ir užregistravus skundą, informacijos vadybininkas koordinatorius ne vėliau kaip per 2 darbo dienas raštu informuoja skundo pareiškėją apie gauto skundo užregistravimą ir numatomus atlikti (arba atliktus) veiksmus. Gavus skundą, kuris registruotas 2022-05-09 Nr. 15D-0233, informacijos vadybininkas koordinatorius raštu informavo (2022-05-10 Nr. 14D-0228 ) skundo pareiškėją apie tai, kad iš jų gautas prašymas „Dėl pieno sudėties tyrimų rezultatų tikslumo“ užregistruotas ir bus nagrinėjamas pagal vadybos sistemos procedūrą 408PR01 „Skundų nagrinėjimas ir valdymas“ (7 leidimas, 2019-12-04) atliekant tyrimo protokolų, lydinčių dokumentų, pirminių įrašų, tyrimo eigos tikrinimą pagal norminius ir kitus laboratorijos parengtus vadybos sistemos dokumentus. Taip pat pažymima, kad nagrinėjimo eigos ataskaita su tyrimų rezultatų įvertinimu bus pateikta raštu ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo.

Kai pateiktas skundas siejasi su tyrimo/patikros/kalibravimo rezultatais, atliekamas tyrimo protokolo arba patikros/kalibravimo liudijimo, lydinčiųjų dokumentų, pirminių įrašų ir tyrimo/patikros/kalibravimo eigos tikrinimas pagal norminius dokumentus ir kitus laboratorijos parengtus vadybos sistemos dokumentus bei atliekama tyrimo/patikros /kalibravimo duomenų analizė ir užpildomas atitinkamas dokumentas „Tyrimo rezultato analizės protokolas“ (408PR01-04). Patikrinimo metu patikrintas „Tyrimo rezultato analizės protokolas“ (forma 408PR01-04) Nr. 1-1, skundo registracijos Nr. 15D-0233, 2022-05-09. Tyrimas atliktas Įprastinių tyrimų skyriuje, tyrimo pavadinimas – pieno sudėties tyrimas. Protokole išnagrinėtas ir įvertintas tyrimo atitikimas vadybos sistemos dokumentų reikalavimams. Tyrimą 2022-05-09 atliko Kokybės sistemos vadovė Dalia Riaukienė. Atlikus pirminių tyrimų duomenų analizę, priimtas sprendimas anuliuoti tyrimo rezultatus.

Išnagrinėjus skundą, susijusį su laboratorijos veikla arba gautais rezultatais, informacijos vadybininkas koordinatorius parengia atsakymą, kurį patalpina bendrovės dokumentų valdymo sistemoje „BSS dokumentai“. Išnagrinėjus skundą (15D-0233, 2022-05-09), gautą iš įmonės X, parengtas atsakymas „Dėl negaliojančio tyrimo protokolo“ 14D-0231, 2022-05-10: priimtas sprendimas anuliuoti tyrimo rezultatus ir tyrimo protokolą Nr. 57T-22-11-120521 laikyti negaliojančiu. Atsakymas patalpintas dokumentų valdymo sistemoje „BSS dokumentai“.

Gavus AK sprendimą dėl pateikto skundo, informacijos vadybininkas koordinatorius jį užregistruoja skundų registravimo žurnale (408PR01-01). Patikrinimo atlikimo metu nebuvo tokių atvejų, kad iš Arbitražo komisijos (AK) būtų gautas sprendimas dėl pateikto skundo. Tyrimo/patikros/kalibravimo rezultato analizės protokolus saugo informacijos vadybininkas koordinatorius A. Žakas. Protokolai segami į segtuvą „Tyrimų rezultatų analizės protokolai“, byla 12.11.

Patikrinimo metu nustatyta kad visi gauti skundai/ apeliacijos Bendrovėje priimami ir nagrinėjami užtikrinant, kad kiekvieną skundą/ apeliaciją nagrinėtų nešališki darbuotojai, kurie yra pasirašę personalo pasižadėjimą (401PR01-01 ir/arba 401PR01-02), taikomos su skundu/ apeliacija susijusios informacijos konfidencialumo užtikrinimo priemonės, skundo/apeliacijos pateikėjas informuojamas apie proceso eigą ir rezultatus. Informacija apie skundą, gauta iš skundo pareiškėjo, yra konfidenciali ir žinoma tik skundo pareiškėjui ir laboratorijai. Laboratorija užtikrina skundo pateikėjo konfidencialumą ir jo neatskleidžia, nebent būtų gautas skundo pateikėjo sutikimas laboratorijai, nenustačius neatitikimų vadybos sistemos reikalavimams tyrimų veikloje, kreiptis į AK dėl tolesnio skundo nagrinėjimo.


Viešųjų ryšių ir biuro vadybininkė
Eligija Drūlienė

UAB „Pieno tyrimai“ korupcijos pasireiškimo tikimybės įvertinimas 2022-09-29
2022-09-29 Nr. 16D-0176

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo tikslas – antikorupciniu požiūriu įvertinti bendrovės veiklos sritį(-is), siekiant nustatyti korupcijos rizikas ir (ar) rizikos veiksnius, galinčius sudaryti prielaidas darbuotojams ar kitiems asmenims padaryti korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus ir nustatyti priemones, skirtas nustatytoms korupcijos rizikoms ir (ar) rizikos veiksniams sumažinti ar pašalinti.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo (toliau – KPĮ) 6 straipsnio 3 dalimi, Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601 „Dėl Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos aprašas), 7 punktu ir atsižvelgiant į Valstybės ir savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijas, patvirtintas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos (toliau – STT) direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-170 „Dėl Valstybės ar savivaldybių įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijų patvirtinimo“, UAB „Pieno tyrimai“ buvo išanalizuota korupcijos pasireiškimo tikimybė. Korupcijos pasireiškimo tikimybė buvo nustatoma analizuojant šią veiklos sritį: bendrovės automobilių remonto darbų užsakymo procesas.

Analizės ir vertinimo tikslas – nustatyti analizuojamą sritį veikiančius išorinius, vidinius ar individualius rizikos veiksnius (sąlygas, įvykius ar aplinkybes), galinčius sudaryti prielaidas atsirasti korupcijai, ir parengti bei įgyvendinti prevencijos priemones analizės ir vertinimo metu nustatytiems korupcijos rizikos veiksniams valdyti ar šalinti.

Naudoti metodai ir veiksmai: situacijos vertinimas pagal analizuotu laikotarpiu galiojusius teisės aktus, informacijos, esančios bendrovės dokumentų valdymo sistemoje, informacinėse sistemose, vertinimas, bendrovės darbuotojų pateiktos informacijos apie darbo praktiką ir veiklos rezultatus analizuotoje srityje nagrinėjimas.

Analizuotas laikotarpis: 2022-01-01–2022-09-01

Automobilių naudojimo tvarką reglamentuoja bendrovės direktoriaus 2014-05-30 įsakymu Nr. 13V-36/2 „Dėl automobilių naudojimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintos tarnybinių lengvųjų ir krovininių automobilių naudojimo taisyklės. Šiuo metu jau yra paruoštas naujos redakcijos taisyklių projektas, kuris buvo pateiktas 2022-09-09 bendrovės valdybai susipažinti bei pateikti savo pastabas ir pasiūlymus. Sulaukus pastabų, artimiausiu metu planuojamas naujos redakcijos tarnybinių automobilių naudojimo taisyklių patvirtinimas.

Tarnybinius automobilius bendrovės tikslais naudoja juos vairuodami asmenys, dirbantys įmonėje pagal darbo sutartį, turintys galiojantį atitinkamą vairuotojo pažymėjimą, kuriems automobiliai priskiriami direktoriaus įsakymu (naujausia redakcija 2022-06-01 įsakymas Nr. 13V-0057 „Dėl automobilių priskyrimo“).

Tarnybiniai automobiliai naudojami tik pagal paskirtį: krovininiai automobiliai – pieno bandiniams atvežti į bendrovę, lengvieji automobiliai - bendrovės darbuotojų vykimui darbo reikalais bei materialinių vertybių pervežimui bendrovės tikslams. Pervežant kitus asmenis (bendrovės darbuotojus arba svečius) bei materialines vertybes neturi būti viršijami automobilio gamintojo nustatyti normatyviniai apribojimai. Automobiliai eksploatuojami tik techniškai tvarkingi, nepažeidžiant galiojančių eismo taisyklių. Nustatytu laiku jie turi būti pateikiami techninei apžiūrai ir techniniam aptarnavimui. Asmuo, kuriam priskirtas tarnybinis automobilis, atsako materialiai, kad būtų tinkamai vykdomos automobilių draudimo sutartyse nustatytos sąlygos ir už tarnybinių automobilių kasdienę bei periodinę techninę priežiūrą. Apie pastebėtus automobilio trūkumus, gedimus nedelsiant pranešama bendrovės inžinieriui, kuris papildomai įvertinęs automobilio būklę, kartu su už automobilį atsakingu darbuotoju sprendžia ar būtinas automobilio siuntimas į remonto dirbtuves. Nustačius, kad remontas būtinas, už automobilį atsakingas darbuotojas arba inžinierius pristato automobilį į dirbtuves.

Naujai įsigytų tarnybinių automobilių garantiniu laikotarpiu techninės priežiūros ir remonto organizavimo tvarka bei sąlygos nurodytos automobilio pardavėjo įgalioto atstovo garantinio aptarnavimo tvarkoje.

Automobiliai, kuriems nebetaikomas garantinio aptarnavimo laikotarpis, remontuojami dirbtuvėse, su kuriomis bendrovė yra pasirašiusi automobilių remonto darbų sutartį. 2022 metais bendrovės tarnybinių automobilių remonto darbus atlieka UAB „Savja“ pagal 2020-12-30 pasirašytą lengvųjų automobilių techninės priežiūros ir remonto paslaugų sutartį Nr. 11P-20-113. Ši sutartis galioja iki 2022-10-31. Vadovaujantis UAB „Pieno tyrimai“ direktorės 2022-05-27 įsakymu Nr. 13V-0053 „Dėl viešojo pirkimo komisijos sudarymo automobilių remonto paslaugų pirkimui atviro konkurso būdu“, paskelbtas naujas remonto paslaugų pirkimas. Vokų su pasiūlymai atplėšimas numatytas 2022-10-10. Pirkimo CVP IS sistemoje Nr. 625705.

Pagal Valstybinės kelių transporto inspekcijos patvirtintą Transporto priemonių techninio aptarnavimo ir remonto paslaugų teikimo tvarkos aprašą, atvykus į dirbtuves atsakingas bendrovės darbuotojas ir /arba bendrovės inžinierius, kartu su dirbtuvių atstovu apžiūri ir įvertina būtinus automobilio remonto darbus ir užpildo užsakymo paraišką. Jei remonto metu dirbtuvių atstovas pastebi papildomus automobilio pažeidimus, kuriuos rekomenduojama ar net privalu taisyti, dirbtuvių atstovas susisiekia su už automobilį atsakingu bendrovės darbuotoju ir/arba inžinieriumi (priklausomai nuo to, kas pristatė automobilį remonto paslaugoms atlikti) ir kartu atlieka papildomą automobilio apžiūrą, po kurios patvirtinami arba atmetami siūlomi papildomi remonto darbai. Visi papildomi darbai įtraukiami į užsakymo paraišką pasirašant dirbtuvių atstovui ir atsakingam už automobilį bendrovės darbuotojui ir/arba bendrovės inžinieriui. Už atliktas paslaugas remonto paslaugų teikėjas išrašo sąskaitą faktūrą. Sąskaitoje nurodomas remontuoto automobilio valstybinis numeris, bei išvardini atlikti darbai ir panaudotos dalys. Gauta sąskaita faktūra talpinama bendrovės dokumentų valdymo sistemoje (DVS), prieš apmokėjimą ją parašu patvirtina bendrovės inžinierius.

Įvertinus tarnybinių automobilių remonto darbų užsakymo procesą, nagrinėtoje srityje konstatuoti, kad egzistuoja didelė korupcijos apraiškų tikimybė nėra pagrindo, rizika yra valdoma, bet siekiant skaidresnio proceso, teikiamos šios rekomendacijos:

1.Nors sąskaitoje nurodomas remontuoto automobilio valstybinis numeris, išvardinti atlikti darbai bei panaudotos dalys, rekomenduotina šalia kiekvienos sąskaitos pateikti ir automobilio priėmimo dirbtuvėse metu užpildytą ir pasirašytą užsakymo paraišką.

2.Rekomenduotina, kad pristatant automobilį techninės priežiūros ir remonto paslaugoms atlikti, ant dirbtuvėse pateiktos užsakymo paraiškos susipažinimą su planuojamais remonto darbais parašu patvirtintų ir už automobilį atsakingas darbuotojas, ir bendrovės inžinierius, išskyrus atvejus, kai inžinierius pats yra atsakingas už remontuojamą automobilį. Minėtos išimties atveju, siūloma, kad jei tarnybinis automobilis pagal bendrovės direktoriaus įsakymą priskirtas bendrovės inžinieriui, remonto užsakymo procedūroje dalyvautų Bendrųjų reikalų skyriaus vadovas.

3.Gautą sąskaitą faktūrą prieš jos apmokėjimą turėtų patvirtinti ne tik bendrovės inžinierius, bet ir už automobilį atsakingu paskirtas darbuotojas. Tuo atveju, kai už automobilį atsakingu paskirtas bendrovės inžinierius, sąskaitą faktūrą dokumentų valdymo sistemoje, kaip ir užsakymo paraišką dirbtuvėse, parašu patvirtinti turėtų ir Bendrųjų reikalų skyriaus vadovas.

4.Sulaukus bendrovės valdybos narių pastabų ar pritarimo, neatidėliotinai patvirtinti naujos redakcijos tarnybinių automobilių naudojimo taisykles.


Viešųjų ryšių ir biuro vadybininkė
Eligija Drūlienė

UAB „Pieno tyrimai“ korupcijos pasireiškimo tikimybės įvertinimas 2021-09-13
2021-09- 13 Nr. 16D-0164

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos aprašo (toliau – Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos aprašas), patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601 „Dėl Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 7 punktu, atsižvelgiant į Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijas, patvirtintas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-170 „Dėl Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijų patvirtinimo“ ir siekiant nustatyti UAB „Pieno tyrimai“ (toliau bendrovė) veiklos sritis, kuriose galimai egzistuoja įstaigų veiklą veikiantys išoriniai ir (ar) vidiniai ir (ar) individualūs rizikos veiksniai, galintys sudaryti galimybes atsirasti korupcijai, kasmet atliekami korupcijos tikimybės įvertinimai ir jų metu nustatytos šios bendrovės veiklos sritys, kuriose egzistuoja korupcijos pasireiškimo tikimybė:

   1. Viešieji pirkimai, turto naudojimas ir nurašymas.
   2. Neteisėta pinigų, gautų pagal pinigų priėmimo kvitus, apskaita.
   3. Neteisėto atlyginimo gavimo tikimybė, klastojant atliekamų tyrimų rezultatus.

Šios veiklos sritys bendrovėje stebimos nuolat ir nors teorinė galimybė korupcijos požymiams atsirasti šiose veiklose egzistuoja, tačiau bendrovėje tokia rizika yra valdoma efektyviai pasitelkiant griežtus mechanizmus.

2021 m. nuspręsta įvertini korupcijos pasireiškimo tikimybę komercinių pieno tyrimų (mastito sukėlėjų bei jų jautrumo antibiotikams nustatymo, veršingumo nustatymo ir PGR tyrimų) vykdymo procese, t.y. ar laboratorijos darbuotojas, pasinaudodamas savo tarnybine padėtimi, slapčia nuo kolegų gali atlikti komercinį tyrimą ir pinigus (ar nematerialine išraiška siūlomą paslaugą) už tyrimą pasilikti sau.

Visus užsakovų į laboratoriją atvežtus pieno mėginius pagal patvirtintas darbo instrukcijas priima budėtojas. Priėmimo metu mėginių identifikavimui ant indelio šono užklijuojamas brūkšninis kodas. Budėtojas įveda užsakovo atvežtus pieno mėginius į kompiuterinę programą „Logistika“ ir perduoda į laboratoriją arba padeda šaldymo patalpoje.

Už pristatytus pieno tyrimus užsakovas moka kasoje, jam duodamas kasos čekis ar kasos pajamų orderio kvitas, pageidaujant, išrašoma sąskaita faktūra. Jei mėginiai perduodami vairuotojui ekspeditoriui, jis užsakovui išrašo PVM sąskaitą faktūrą bei pinigų priėmimo kvitą. Taip pat užsakovas gali padaryti išankstinį bankinį pavedimą ir tai įrodantį dokumentą prisegti prie tyrimų užsakymo lapo.


Mastito sukėlėjų ir jų jautrumo antibiotikams nustatymas

Detali tyrimo atlikimo eiga, atliekant mastito sukėlėjų išskyrimą iš pieno ir jų atsparumo antibiotikams nustatymą pagal laboratorijos tyrimo metodą 504MET19:2015, pateikta 504DI19 darbo instrukcijoje.
Prieš atliekant tyrimą laboratorijos darbuotojas užpildo Mėginių priėmimo registravimo žurnalą (504DI19-02) ir ant Komercinių žalio pieno mėginių tyrimams atlikti užsakymo analizės lapo (404PR01-02) užrašo registracijos numerį.
Skaitmeninėje laikmenoje m diske direktorijoje „Ataskaita mastitams“ pradedamas pildyti Mastitų sukėlėjų tyrimo protokolų registras (504DI19-06), įvedant mėginių atvežimo datą, užsakovą, užsakymo numerį.
Atlikus komercinių mėginių tyrimą, duomenys surašomi į Mikrobiologinių tyrimų protokolą (504DI19-05). Elektroninį pdf formato protokolą elektroniniu parašu tvirtina darbuotojas, turintis įgaliojimą patvirtinti protokolus. Protokolas registruojamas skaitmeninėje laikmenoje „Mastitų sukėlėjų tyrimų protokolų registras Nr. 56T“ (504DI19-06), nurodant ir ištirtų mėginių skaičių.
Užpildžius formos 504DI19-06 skiltį „Ištirtų mėginių skaičius“, automatiškai užpildoma formos „Atliktų mastitų tyrimų ataskaitos“ (504DI19-17) skiltys „Atliktų tyrimų skaičius“, „Atliktų tyrimų skaičius, pritaikant nuolaidas“.
Ataskaitą „Atliktų mastitų tyrimų ataskaita“ (504DI19-17) už kiekvieną praėjusį mėnesį parengia darbuotojas, turintis įgaliojimus atlikti tyrimus, suderina su Pamatinių tyrimų skyriaus vedėju, kuris iki einamojo mėnesio 5 dienos informaciją pateikia buhalterijai.
Kiekvienas žingsnis nuo mėginio patekimo į laboratoriją iki rezultato išdavimo yra fiksuojamas laboratorijos kompiuterinėje programoje. Protokolas neišduodamas kol buhalterija nepatvirtina gauto apmokėjimo už tyrimus fakto. Taip pat vedama visų tyrimams naudojamų priemonių apskaita.

Įvertinome galimą situaciją, kai užsakovas nepageidauja oficialaus tyrimo protokolo, o tik dėl savo asmeninių tikslų nori žinoti tyrimo atsakymą, tuo pačiu tikėdamasis už tyrimą sumokėti mažiau, bet ne į bendrovės kasą, o tyrimą atliekančiam laborantui. Tokiu atveju užsakovas pieno mėginį turi perduoti tiesiai tyrimą atliekančiam bendrovės darbuotojui. Pagal 504DI19 darbo instrukcijoje apibrėžtą mastito sukėlėjo nustatymo eigą, šis tyrimas atliekamas ne momentiškai ir trunka nuo 24 iki 36 val. Esant tokiai tyrimo trukmei tą patį mėginį tiria ne vienas laboratorijos darbuotojas, o keli, skirtingomis pamainomis. Vadinasi, siekiant neteisėtai paveikti bent vieną darbuotoją, siūlant jam neteisėtą atlygį už tyrimą, paveikiama turėtų būti visa, tyrimą atliekanti komanda. Tokiu atveju galima finansinė nauda bendrovės darbuotojui ir jo kolegoms netektų prasmės, o galimybė pelnyti nesąžiningo darbuotojo vardą ir darbo vietos praradimas išaiškėjus korupcijos faktui- reikšmingai didelė.


Mastito sukėlėjų nustatymas pieno mėginyje PGR metodu

Mastito sukėlėjų nustatymas pieno mėginyje PGR metodu atliekamas vadovaujantis procedūra 504SVP28. Už šios standartinės veiklos procedūros turinį ir reikalavimų vykdymą atsakingas Įprastinių tyrimų skyriaus vedėjas, už veiksmų vykdymą – darbuotojai, turintys įgaliojimą šiam tyrimui atlikti.
Komerciniams pieno mėginiams, kuriuos mastito sukėlėjų tyrimui PGR metodu atveža pats užsakovas arba perduoda per vairuotoją ekspeditorių, turi būti užpildytas Mastito sukėlėjų tyrimui PGR metodu užsakymo lapas (504SVP28-04). Šiuos mėginius priima budėtojas pagal tvarką, aprašytą 508PR04. Šiems mėginiams užklijuojami PGR tyrimui skirti šoniniai lipdukai.
Laborantas operatorius, atliekantis mastito sukėlėjų PGR metodu tyrimą, mėginių duomenis suveda į „Oracle“ duomenų bazę.
Visi pieno mėginiai prieš tyrimą vizualiai patikrinami, kad įsitikinti, jog jie neužteršti pašalinėmis medžiagomis, nesurūgę ir neišskaidyti į atskiras frakcijas. Prieš tyrimo atlikimą pieno mėginiai kruopščiai išmaišomi, juos pavartant. Užregistruojama patalpos temperatūra bei santykinis oro drėgnis pagal tvarką, aprašytą 503PR01 p. 6.2.1. Atliekant tyrimą, elektroninėje laikmenoje pildomas žurnalas „Mastito sukėlėjų nustatymo PGR metodu eigos registravimas“ (504SVP28-03). Visi gauti tyrimo rezultatai automatiškai fiksuojami kompiuterinėje programoje.
Komercinių pieno mėginių, kuriuos mastito sukėlėjų tyrimui PGR metodu atveža pats užsakovas, tyrimo rezultatai pateikiami tyrimo protokole (504SVP28-01), kurį Word programa paruošia tyrimą atlikęs laborantas operatorius. Tyrimo protokolus elektroniniu parašu patvirtina kitas darbuotojas, turintis įgaliojimą tvirtinti tyrimų protokolus. Suarchyvuoti elektroniniai pdf formato tyrimo protokolai, patvirtinti elektroniniu parašu, saugomi tinkliniame R diske. Tyrimo protokolai registruojami „Mastito sukėlėjų nustatymo PGR metodu protokolų registre“ (504SVP28-02), kuris pildomas elektroninėje laikmenoje.
Šis tyrimas bendrovės laboratorijoje atliekamas retai, jo paklausa nedidelė, tai nėra rutininis tyrimas. Pagrindiniai užsakovai- specialiame projekte dalyvaujantys pieno gamintojai. Tyrimų skaičiaus apskaita itin griežta. Atvežamų mėginių skaičius planuojamas iš anksto, bet konkrečių mėginių atvykimo į laboratorija laikas priklauso išimtinai nuo pieno gamintojo, darbuotojai nežino kada ir kiek mėginių atvyks konkrečia dieną. Griežta tyrimų skaičiaus apskaita bei PGR tyrimų rezultatų fiksavimas kompiuterinėje programoje eliminuoja laboratorijos darbuotojo galimybę iš anksto pasiruošti ir pridėti pašalinį, į sistemą neįtrauktą mėginį.


Karvių veršingumo nustatymas iš pieno imunofermentinės analizės (IFA) metodu, naudojant „Alertys Milk Pregnancy“ testą

Karvių veršingumo nustatymą iš pieno imunofermentinės analizės (IFA) metodu atliekamas vadovaujantis darbo instrukcija 504DI23
Tuo atveju, kai pieno mėginius veršingumo tyrimui atveža pats užsakovas, juos priima budėtojas pagal tvarką, aprašytą 508PR04. Jei pristatomi nekonservuoti pieno mėginiai, jie priėmimo metu užkonservuojami konservantu sedupolu arba kitu analogišku konservantu. Identifikavimo metu šiems mėginiams užklijuojami veršingumo tyrimui skirti šoniniai lipdukai.
Laborantas operatorius, atliekantis veršingumo tyrimą, suveda duomenis į „Oracle“ duomenų bazę. Prieš tyrimo atlikimą mėginiai suformuojami į plokštelę. Visi pieno mėginiai prieš tyrimą turi būti kruopščiai patikrinti, kad įsitikinti, jog jie neužteršti pašalinėmis medžiagomis, nesurūgę ir neišskaidyti į atskiras frakcijas.
Visa tyrimo atlikimo eiga registruojama elektroninėje laikmenoje pildant žurnalą „Veršingumo tyrimo eigos ir protokolų registras“ (504DI23-02). Užpildžius elektroninėje laikmenoje formą 504DI23-02, automatiškai užpildomos ir 3.1 „Atliktų veršingumo tyrimų ataskaitos“ (504DI23-05 ) skiltys „Užsakovas“ ir „Atliktų tyrimų skaičius“. Lentelės skiltį „Kodas DB“ reikia užpildyti pagal buhalterijos pateiktą žinyną.
Ataskaita už kiekvieną praėjusį mėnesį atiktus veršingumo tyrimus „3.1 Atliktų veršingumo tyrimų ataskaita“ (504DI23-05) parengta darbuotojo, turinčio įgaliojimus atlikti tyrimus ir suderinta su Įprastinių skyriaus vedėju, iki kito mėnesio 4 dienos pateikiama buhalterijai.
Po tyrimo mėginiai 1 mėnesį saugomi šaldymo patalpoje.
Įvertinus tyrimo atlikimo procedūrą darytina išvada, kad bendrovės darbuotojas neturi galimybės atlikti veršingumo nustatymo tyrimo apeidamas sistemą, nes visa tyrimo eiga ir rezultatai fiksuojami kompiuterinėje sistemoje ir pašaliniai mėginiai iš karto būtų identifikuoti.


Korupcijos tikimybės įvertinimo išvada

Išanalizavus komercinių pieno tyrimų (mastito sukėlėjų bei jų jautrumo antibiotikams nustatymo, veršingumo nustatymo ir PGR tyrimų) vykdymo procesus, įvertinus, kad visi bendrovės darbuotojai atlikdami savo darbo funkcijas privalo vadovautis ne tik patvirtintomis darbo instrukcijomis, bet ir bendrovės socialinės atsakomybės politika, etikos kodeksu bei dovanų politika, galima teigti, kad teoriškai yra tikėtina korupcijos pasireiškimo galimybė, bet, įvertinus korupcijos pasireiškimo tikimybę, konstatuojama, kad rizika yra valdoma.


Viešųjų ryšių ir biuro vadybininkė
Eligija Drūlienė

UAB „Pieno tyrimai“ korupcijos pasireiškimo tikimybės įvertinimas 2020-09-11

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos aprašo (toliau – Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos aprašas), patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601 „Dėl Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 7 punktu, atsižvelgiant į Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijas, patvirtintas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-170 „Dėl Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijų patvirtinimo“ ir siekiant nustatyti UAB „Pieno tyrimai“ (toliau bendrovė) veiklos sritis, kuriose galimai egzistuoja įstaigų veiklą veikiantys išoriniai ir (ar) vidiniai ir (ar) individualūs rizikos veiksniai, galintys sudaryti galimybes atsirasti korupcijai, kasmet atliekami korupcijos tikimybės įvertinimai ir jų metu nustatytos šios bendrovės veiklos sritys, kuriose egzistuoja korupcijos pasireiškimo tikimybė:

   1. Viešieji pirkimai, turto naudojimas ir nurašymas.
   2. Neteisėta pinigų, gautų pagal pinigų priėmimo kvitus, apskaita.
   3. Neteisėto atlyginimo gavimo tikimybė, klastojant atliekamų tyrimų rezultatus.

Šios veiklos sritys bendrovėje stebimos nuolat ir nors teorinė galimybė korupcijos požymiams atsirasti šiose veiklose egzistuoja, tačiau bendrovėje tokia rizika yra valdoma efektyviai pasitelkiant griežtus mechanizmus.

Nuo 2019 m. liepos 1 d. prie UAB „Pieno tyrimai“ prijungus UAB „Gyvulių produktyvumo kontrolė“ nuspręsta įvertini korupcijos pasireiškimo tikimybę Pieninių gyvūnų produktyvumo tyrimų (toliau GPT) vykdymo procese. Vertinimas buvo atliekamas tiesioginio stebėjimo būdu.

Pieninių gyvūnų produktyvumo tyrimai vykdomi vadovaujantis Pieninių gyvūnų produktyvumo tyrimų organizavimo taisyklėmis, patvirtintomis LR žemės ūkio ministro 2019 m. rugsėjo 10 d. Nr. 3D-509.

GPT tiriamojoje bandoje vykdomi gyvūnų savininkui pasirinkus vieną iš Pieninių gyvūnų produktyvumo tyrimų organizavimo taisyklėse įtvirtintų metodų:

   1. A metodu – pieninių gyvūnų bandos produktyvumo tyrimus organizuoja bei nustato primelžto pieno kiekį, ima kontrolinius pieno mėginius bei pirminę veislininkystės apskaitą tvarko produktyvumo tyrimų vykdytojai;
   2. C3 metodu – pieninių gyvūnų bandos primelžto pieno kiekį nustato ir kontrolinius pieno mėginius kiekvieną laktacijos mėnesį ima bei pirminę veislininkystės apskaitą tvarko gyvūnų laikytojas. Ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius bandos kontroliniame melžime dalyvauja ir visos bandos gyvūnų primelžto pieno kiekį nustato bei kontrolinius pieno mėginius paima ir pirminę veislininkystės apskaitą tvarko produktyvumo tyrimų vykdytojas;
   3. C6 metodu – pieninių gyvūnų bandos primelžto pieno kiekį nustato ir kontrolinius pieno mėginius kiekvieną laktacijos mėnesį ima ir pirminę veislininkystės apskaitą tvarko gyvūnų laikytojas. Ne rečiau kaip kartą per šešis mėnesius kontroliniame melžime dalyvauja ir visos bandos gyvūnų primilžius nustato, kontrolinius pieno mėginius paima bei pirminę veislininkystės apskaitą tvarko produktyvumo tyrimų vykdytojas.

Vykdant GPT, pieno kiekio matavimo priemonės (toliau priemonės) privalo atitikti tarptautinio gyvulių apskaitos komiteto ICAR reikalavimus dėl tikslaus pieno kiekio nustatymo. Mechaniniai pieno kiekio matuokliai yra kalibruojami laboratorijoje. Jei ūkyje naudojami elektroniniai pieno kiekio matuokliai ar melžimo robotai, juos kalibravimo specialistai kalibruoja vietoje- ūkyje. Priemonės kalibruojamos periodiškai, bet ne rečiau kaip vieną kartą per dvylika mėnesių. Po kalibravimo priemonės pažymimos kalibravimo žymeniu, o jų savininkui išduodamas kalibravimo sertifikatas. Ši kalibravimo veikla yra akredituota Nacionalinio akreditacijos biuro.

Kontrolinio melžimo metu pasveriamas arba nustatomas, priklausomai nuo ūkyje naudojamos melžimo technologijos ir tvarkos, kiekvieno tiriamojo gyvūno primelžtas pieno kiekis. Produktyvumo tyrimų vykdytojas mėginius ima tik gerai išmaišęs kibirėlyje esantį pieną ar į pieno kiekio matuoklio kolbą proporcingai nuo primelžto pieno kiekio atpiltą pieną (priklausomai koks melžimo būdas taikomas ūkyje).

Paimti kontroliniai pieno mėginiai (toliau mėginiai), skubos tvarka, atsargiai keletą kartų pavartomi, kad ištirptų konservantas ir sudedami į konteinerį atsižvelgiant į ūkyje naudojamą karvių melžimo tvarką bei kontrolinio melžimo atlikimo metodiką (tokia tvarka, kokia buvo melžiami gyvūnai arba vadovaujantis kitais principais) nuo konteinerio apačios į viršų ir iš kairės į dešinę. Paimti mėginiai laikomi ne aukštesnėje kaip 8 C0 temperatūroje.

Užpildyti mėginių pristatymo lapeliai, vadovaujantis Laboratorijos techniniais reikalavimais (karvių numeriai surašomi tokia tvarka, kokia į konteinerius yra sudėti pieno mėginiai), įdedami į atitinkamus konteinerius. Konteineriai su mėginiais perduodami laboratorijai ištyrimui.

Kontrolinio melžimo ir kitus pirminės veislininkystės duomenis į Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro (ŽŪIKVC) administruojamą Gyvulių veislininkystės informacinę sistemą (GYVIS) produktyvumo tyrimų vykdytojas perduoda ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po kontrolinio melžimo atlikimo.

Produktyvumo tyrimų vykdytojas periodiškai sutikrina faktiškai ūkyje esančius gyvūnus su ŽŪIKVC administruojamoje Ūkinių gyvūnų registravimo ir identifikavimo duomenų bazėje (UGRIS) bei GYVIS esančiais duomenimis, pagal būtinybę papildo jų kilmės ir kitus su GPT susijusius duomenis, ištaiso apskaitoje nustatytas klaidas.

Tiriamųjų gyvūnų pieno sudėties bei kokybės tyrimų rezultatus bei visus produktyvumo tyrimų apskaitos duomenis, gyvūnų laikytojas gali matyti Laboratorijos ir GYVIS duomenų bazėse, naudojant suteiktus prisijungimo kodus.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Žemes ūkio ministro 2000 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. 282 „Dėl leidimų teikti ūkinių gyvūnų veislininkystės paslaugas išdavimo taisyklių patvirtinimo“, darbuotojai, kurie vykdo atitinkamos gyvūnų rūšies produktyvumo tyrimus, turi tinkamą kvalifikaciją – turi žinių ir gebėjimų teikti pieninių veislių galvijų, avių ar ožkų produktyvumo tyrimų paslaugas, t. y. minėtų taisyklių VII skyriuje nustatyta tvarka yra baigę pirminio mokymo kursus pieninių gyvūnų produktyvumo tyrimų vykdymo bei duomenų perdavimo tematika ir turi tai patvirtinantį kvalifikacijos pažymėjimą.

Produktyvumo tyrimų vykdytojai, teikdami GPT paslaugas, vadovaujasi Reglamento (ES) 2016/1012 25 straipsnio reikalavimais, ICAR rekomendacijomis ir Pieninių gyvūnų produktyvumo tyrimų organizavimo taisyklėmis, laikosi technologinių procedūrų, nustatančių GPT vykdymo reikalavimus, nuolat kelia savo kvalifikaciją, laikosi gyvūnų gerovės reikalavimų.

Pieninių gyvūnų augintojas yra suinteresuotas gauti kuo tikslesnius GPT duomenis. Gyvūnų laikytojas GPT vykdo tam, kad turėtų geros genetinės vertės, produktyvių ir sveikų gyvulių bandą. Tam reikalinga tiksli gyvulių kilmės apskaitą, jų atranką, teisingai sudaryti karvių poravimo planai, tiksliai nustatyta gyvulio veislinė vertė. Be to, turint išsamią informaciją apie kiekvieną bandos gyvūną, ūkyje yra planuojami prevenciniai darbai, siekiant išvengti mastitų, medžiagų apykaitos ligų, taikoma ligų profilaktika, mažinamas neproduktyvusis karvių laikotarpis, gaunama daugiau veršelių, iš pieno mėginių nustatomas ankstyvasis karvių veršingumas.

Neteisėto atlyginimo siūlymas ir gavimas šioje srityje neturi pagrindo, nes sufalsifikavus tyrimų rezultatus, jie ne tik neduotų naudos gyvūnų laikytojui, bet ir pakenktų, nes nebesuteiktų aktualių ir tikslių duomenų, reikalingų gerinti bandos produktyvumą, sveikatingumą, genetinę vertę.

Žvelgiant iš produktyvumo tyrimų vykdytojo pusės, tyrimų rezultatų klastojimas pakenktų ir jo, kaip produktyvumo tyrimų paslaugą teikiančio darbuotojo reputacijai. Nes paaiškėjus faktui, jog darbuotojas klastoja vienus ar kitus duomenis, jo paslaugų atsisakytų tiriamųjų bandų laikytojai. Taip darbuotojas nukentėtų finansiškai, nes jo darbo užmokestis priklauso nuo jo tiriamųjų bandų ir gyvūnų skaičiaus.

Išanalizavus Produktyvumo tyrimų vykdytojų funkciją nagrinėtoje srityje galima teigti, kad teoriškai yra tikėtina korupcijos pasireiškimo galimybė, bet įvertinus korupcijos pasireiškimo tikimybę konstatuojama, kad rizika yra valdoma.


Viešųjų ryšių ir biuro vadybininkė
Eligija Drūlienė

UAB „Pieno tyrimai“ korupcijos pasireiškimo tikimybės įvertinimas 2019-09-18
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos aprašo (toliau – Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos aprašas), patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601 „Dėl Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 7 punktu, atsižvelgiant į Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijas, patvirtintas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-170 „Dėl Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijų patvirtinimo“ ir siekiant nustatyti UAB „Pieno tyrimai“ veiklos sritis, kuriose galimai egzistuoja įstaigų veiklą veikiantys išoriniai ir (ar) vidiniai ir (ar) individualūs rizikos veiksniai, galintys sudaryti galimybes atsirasti korupcijai, buvo atliktas korupcijos tikimybės įvertinimas.

1. Viešieji pirkimai, turto naudojimas ir nurašymas.

Bendrovei reikalingų prekių, paslaugų ar darbų pirkimų planavimas ir vykdymas, bei nupirktų prekių paslaugų ar darbų užpajamavimas ir naudojimas bendrovės veikloje yra detaliai reglamentuotas bendrovėje galiojančiais vidiniais norminiais teisės aktais. Į bendrą metinį viešųjų pirkimų planą yra įtraukiami visi planuojami prekių, paslaugų ar darbų pirkimai. Šiame plane numatomos maksimalios ribinės planuojamų pirkimų vertės. Bendrovės ilgalaikio turto įsigijimo planą tvirtina LR Žemės ūkio ministras. Bendrą bendrovės pirkimų planą tvirtina bendrovės direktorius. Kiekvieno atskiro pirkimo objekto pirkimo procesas pradedamas tik gavus materialiai atsakingo asmens užsakymą, patvirtintą bendrovės vyriausiojo finansininko ir direktoriaus. Kai dėl nenumatytų aplinkybių perkamos prekės, paslaugos ar darbai, kurie nėra įtraukti į bendrą metinį pirkimų planą, atsakingi asmenys (skyrių vedėjai ar materialiai atsakingi asmenys) pirkimo būtinumą pristato bendrovės vadovui tarnybinio pranešimo forma. Pirkimo organizatorius ar bendrovės viešųjų pirkimų komisija, priklausomai nuo perkamo turto vertės ar pirkimo ypatumų, pirkimo procedūras vykdo LR Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytais pirkimo būdais.

Pirkimui pasibaigus, nupirktos prekės, paslaugos ar darbai kartu su tai liudijančiais dokumentais (perdavimo priėmimo aktais, PVM sąskaitom faktūrom ar kitais dokumentais) yra registruojami ir fiksuojami bendrovės buhalterinėje apskaitoje. Užpajamuotas įsigytas turtas, paslaugos ar darbai yra nurašomi laikantis sunaudojimo normų, o faktiniai sunaudotų medžiagų ar kito turto likučiai kontroliuojami vykdant inventorizaciją. Turtas, kuris tampa nereikalingas, netinkamas arba negalimas naudoti, yra nurašomas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka, turtą parduodant viešuosiuose aukcionuose arba likviduojant, gavus išankstinį LR Žemės ūkio ministerijos sutikimą.

Šioje veiklos srityje konstatuoti, kad egzistuoja didelė korupcijos apraiškų tikimybė nėra pagrindo. Rizika egzistuoja, bet ji yra valdoma pasitelkus UAB „Pieno tyrimai“ antikorupcijos programos įgyvendinimo priemonių planą.

2. Neteisėta pinigų, gautų pagal pinigų priėmimo kvitus, apskaita.

Pinigų priėmimo kvitai (grynųjų pinigų priėmimo dokumentai), patvirtinantys paslaugų pardavimo ir/ar atsiskaitymo už atliktas paslaugas ūkinės operacijos įvykdymo faktą, privalo būti tinkamai užpildyti, turėti visus teisės aktų nustatytus privalomus rekvizitus. Bendrovėje gautų grynųjų pinigų pagal pinigų priėmimo kvitus apskaita ir kontrolė vykdoma vadovaujantis Bendrovės direktoriaus 2018 m. kovo 5 d. įsakymu Nr. 13V-022 “Dėl apskaitos politikos patvirtinimo ir įgyvendinimo” bei UAB „Gyvulių produktyvumo kontrolė“ (nuo 2019 m. liepos 1 d. reorganizavimo būdu prijungtos prie UAB “Pieno tyrimai”) 2014 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 1TV-148 „Dėl Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo, pinigų priėmimo kvitų naudojimo, išrašymo, apskaitos ir gautų pinigų apskaitos taisyklių tvirtinimo“, patvirtintomis kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklėmis ir Pinigų priėmimo kvitų naudojimo, išrašymo, apskaitos ir gautų pinigų apskaitos taisyklėmis.

Nors teorinė galimybė korupcijos požymiams atsirasti šioje veikloje egzistuoja, tačiau Bendrovėje tokia rizika yra valdoma, pasitelkiant griežtus mechanizmus, vadovaujantis norminiais teisės aktais užtikrinant skaidrų pinigų kvitų naudojimą, pinigų priėmimo kvitų išrašymą, kvitų blankų apskaitą ir pinigų, gautų pagal pinigų priėmimo kvitus, apskaitą.

3. Neteisėto atlyginimo gavimo tikimybė, klastojant atliekamų tyrimų rezultatus.

Neteisėto atlyginimo gavimo tikimybė, klastojant bendrovėje atliekamų tyrimų rezultatus yra eliminuojama, kadangi visi darbuotojai, galintys disponuoti informacija apie užsakovus, atliekmus tyrimus pasirašo personalo pasižadėjimą, kuris kiekvienais metais yra atnaujinamas. Taip pat bendrovės direktoriaus įsakymu yra patvirtintas informacijos, kuri laikoma bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi, sąrašas ir disponavimo šia informacija tvarka. Prie šios informacijos yra priskirti kompiuterinių tinklų sistemos slaptažodžiai, duomenų bazės ir paslaugų vartotojams suteikti kodai bei slaptažodžiai, su užsakovais sudaromų sutarčių turinys ir sąlygos. Visi bendrovės darbuotojai yra pasirašę įsipareigojimą neatskleisti komercinių paslapčių darbo bendrovėje metu ir per 3 metus po darbo sutarties su bendrove pasibaigimo. Bendrovės organizacinė struktūra, ryšiai, administracinis pavaldumas numatytas taip, kad suinteresuoti asmenys ar įstaigos negalėtų turėti įtakos paslaugų kokybei. Visi bendrovės darbuotojai yra pasirašę, kad saugo profesinę paslaptį ir neskelbia informacijos, įgytos vykdant savo užduotis UAB “Pieno tyrimai”.

Nuo 2001 metų bendrovėje yra įdiegta ir nuolat prižiūrima bei tobulinama vadybos sistema, atitinkanti standarto LST EN ISO/IEC 17025 reikalavimus. Laboratorijos veikla organizuota ir valdoma taip, kad būtų užtikrintas nešališkumas. Darbuotojai naudojasi vadybos sistemos procedūromis, darbo instrukcijomis, tvarkomis bei duomenų įrašų formomis, kad užtikrinti atliekamų tyrimų rezultatų patikimumą ir konfidencialumą. Tiriamųjų objektų konfidencialumui užtikrinti laboratorijoje ant indelių su pieno mėginiais yra užklijuotos mėginių atpažinimo etiketės (brūkšniniai kodai). Pieno mėginiai į laboratoriją vežami automobiliais-šaldytuvais, kuriems šiuo metu diegiama moderni transporto valdymo programa, kurios pagalba bus galima stebėti važiavimo maršrutus, mėginių surinkimo vietas bei automobilių eksploatavimą.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo 16 straipsnio 1 ir 3 dalimis bei atsižvelgus į Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“, nuostatas, bendrovėje veikia Vidinis kanalas, skirtas teikti informaciją apie bendrovėje galimai rengiamus, padarytus ar daromus, grėsmę viešajam interesui keliančius arba jį pažeidžiančius teisės pažeidimus, apie kuriuos asmuo sužino iš savo turimų ar turėtų darbo santykių arba sutartinių santykių su bendrove.

Bendrovės interneto svetainėje pateikiama išsami, aktuali, reguliariai atnaujinama informacija vartotojams apie vykdomą korupcijos prevencijos programą, viešuosius pirkimus. Į bendrovę besikreipiantiems asmenims telefonu, žodžiu ar raštu sudarytos patogios galimybės gauti reikiamą informaciją.


Viešųjų ryšių vadybininkė
Eligija Drūlienė


Už korupcijos prevenciją bendrovėje atsakingas asmuo - viešųjų ryšių ir biuro vadybininkė Eligija Drūlienė, telefonas 861216582, el.paštas: eligija.druliene@pieno-tyrimai.lt


UAB „Pieno tyrimai“ yra „Skaidrumo akademijos“ dalyvis. Tai gerosios antikorupcinės praktikos mainų vieta, kur didžiausią patirtį sukaupę ir aukščiausią kompetenciją turintys skaidrumo standartų ekspertai dalijasi patirtimi ir patarimais, kaip organizacijoje kurti korupcijai atsparią aplinką.

Plačiau apie Skaidrumo akademiją (https://skaidrumoakademija.lt/)


Populiarios nuorodosUAB „Pieno tyrimai“
Juridinių asmenų registras
Įmonės kodas: 233816290
PVM kodas: LT338162917
Atsiskaitomosios sąskaitos:
AB SEB bankas LT687044060005371898
AB SEB bankas LT577044060007890119
AB „Swedbank“ LT317300010002410530
Luminor Bank AS LT734010042500030508
Adresas: Radvilų Dvaro g. 31,
LT-48331 Kaunas
Tel.: +370 37 361181
E-paštas:


 Pieno mėginiai priimami visą parą,
  septynias dienas per savaitę*
plačiau...
Informacija atnaujinta 2024 04 25
Kopijuoti, platinti be UAB „Pieno tyrimai“ sutikimo DRAUDŽIAMA