Tvarus vystymasis

Tvarūs bendrovės valdymo principai yra neatsiejama ir integrali jos ilgalaikės strategijos dalis, realizuojama per bendrovės veiklos etikos ir skaidrumo, aplinkosaugos, santykių su darbuotojais, visuomene, užsakovais sritis. Bendrovė, atsižvelgdama į tai, kad jos vykdoma veikla gali daryti poveikį aplinkai, priima sprendimus, kad neigiamo poveikio aplinkai būtų išvengta arba jis būtų minimaliai neigiamas.

2022 m. lapkričio 14 d. UAB „Pieno tyrimai“ gavo SGS sertifikatą, patvirtinantį, kad aplinkos apsaugos vadybos sistema atitinka standarto LST EN ISO 14001:2015 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ reikalavimus. Ši sistema skirta parodyti, kad bendrovės teikiamos žaliavinio pieno tyrimų paslaugos atitinka užsakovų, aplinkos apsaugos ir kitus teisinius reikalavimus. Įmonė savo darbu prisideda prie tvaraus ateities kūrimo, didelį dėmesį skirdama teikiamų paslaugų kokybei, naujų metodų bei modernių technologijų diegimui. Tuo pačiu įdiegtas standartas skatina didesnį darbuotojų įsitraukimą į poveikio aplinkai valdymą, išteklių tausojimą, nuolatinį gerinimą ir rūpinimąsi supančia aplinka. Kadangi didžiausias poveikis aplinkai yra bendrovės laboratorinėje veikloje bei surenkant ir transportuojant žalio pieno mėginius iš ūkių arba pieno supirkimo/perdirbimo įmonių, todėl vykdant tvaraus vystymosi politiką į laboratorijos vadybos sistemos planavimo, organizavimo ir valdymo procesus integruoti pagrindiniai aplinkos apsaugos standarto LST EN ISO 14001 nuostatai.

Bendrovės keliami strateginiai tikslai remiasi Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi tikslais (toliau - DVT).

Įsivertinę mūsų veiklos procesus ir jų aplinkai bei bendruomenėms daromą įtaką, 2023 metais likome prie tų pačių DVT kaip ir pernai, kadangi tobulindami savo veiklą bei procesus prie jų įgyvendinimo galime prisidėti prasmingiausiai, ir tuo pačiu duoti reikšmingą indėlį ateities kartoms.

Bendrovės tvarumo politika yra vykdoma prioretizuojant tris pagrindines sritis - aplinkos apsaugos, socialinę ir ekonominę, kurios yra atliepiamos formuojant vidinius bendrovės veiklos procesus, teikiant paslaugas šalies užsakovams ir bendradarbiaujant su kitomis suinteresuotomis šalimis. Bendrovės darbuotojų įsitraukimui į tvarumo strategijos vystymą ir įgyvendinimą organizuojamos fokus grupės darbuotojų lūkesčiams ir pasiūlymams išgirsti ir įvertinti.


Tvarumo temų reikšmingumo vertinimas

Siekiant identifikuoti reikšmingiausias aplinkosaugos, socialines bei valdymo sritis, 2022 metais spalio 3-17 dienomis atlikome anoniminę poveikių analizės apklausą. Šios apklausos tikslas buvo įvertinti suinteresuotų šalių lūkesčius ir pastebėjimus tvarumo srityje, kad bendrovės taikomos tvarumo praktikos būtų materialios ir atitinkančios svarbiausius poveikius. Poveikių analizės apklausos anketa išsiųsta 366 respondentams, iš jų 26 valstybės institucijų atstovams, 100 pieno supirkėjų ir pieno gamintojų, 240 bendrovės darbuotojų. Gautos 183 užpildytos anketos, kas sudaro 50 proc. dalyvavusių respondentų poveikių analizės apklausoje. UAB „Pieno tyrimai“ suinteresuotosios šalys yra savininkas (valstybės kaip savininkės teises ir pareigas atliekanti LR žemės ūkio ministerija), užsakovai (pieno gamintojai, supirkėjai, perdirbėjai, pieno gamybą, veislininkystę ir supirkimą administruojančios bei kontroliuojančios institucijos ir kt.) ir bendrovės darbuotojai. Apibendrinus poveikių analizės apklausos rezultatus, nustatyta pagrindinių tvarumo kriterijų svarba suinteresuotosioms šalims bei sudaryta reikšmingumo matrica.

Reikšmingumo matrica

Reikšmingumo matricoje yra išdėstytos tvarumui aktualiausios socialinės, aplinkosaugos ir valdymo (ekonominės) temos. Visos šios temos yra svarbios, tačiau, siekiant nustatyti tvarumo prioritetus, jos yra išdėstytos pagal svarbą suinteresuotosioms šalims bei poveikį visuomenei ir aplinkai. Atsižvelgdama į juos bendrovė galės daugiau pokyčių vykdyti būtent tose srityse, kurios svarbiausios suinteresuotosioms šalims ir tolesniam veiklos vystymui.


Aplinkos apsauga

Saugi aplinkai veikla

Aplinkos apsaugos politikoje įsipareigojame laikytis ne tik aplinkosaugos teisės aktų, bet ir laisvanoriškai prisiimtų reikalavimų, susijusių su aplinkosaugos aspektais. Bendrovė yra identifikavusi reikšmingus aplinkos apsaugos aspektus - tai cheminės medžiagos, nuotekos, transportas, elektros energija, vanduo, pakuotės, atliekos.
Pagrindiniai Bendrovės aplinkosaugos tikslai ir uždaviniai:

  • vykdyti aplinkos taršos prevenciją, surenkant panaudotas chemines medžiagas;
  • siekti kuo daugiau įmonėje susidarančių atliekų tvarkyti pagal principą – mažinti, pakartoti ir perdirbti;
  • vykdyti veiklą laikantis visų privalomų aplinkos apsaugos teisės aktų reikalavimų;
  • ugdyti darbuotojų kompetenciją ir atsakingą požiūrį į aplinkos apsaugą.

Laboratorinėje veikloje didžiausias poveikis aplinkai daromas vartojant elektros energiją (įrenginių darbui ir IT sistemų palaikymui), vandens išteklius (tyrimams atlikti), naudojant kurą (pieno mėginių ūkiuose paėmimas ir surinkimas gyvūnų produktyvumo tyrimams bei superkamo žalio pieno mėginių tyrimams surinkimas) bei atliekant tyrimus, kuomet susidaro cheminių medžiagų atliekos ir gamybinės nuotekos.

Transportas

Prisidėdama prie transporto sukeliamos aplinkos taršos mažinimo ir prioritetą teikdama netaršiam, naudojančiam alternatyviuosius degalus automobiliui, Bendrovė 2022 metais įsigijo vieną lengvąjį hibridinį/benzininį automobilį NISSAN. Šiuo metu įmonėje yra 16 automobilių, atitinkančių „Euro 6“, 5 automobiliai - „Euro 5“ ir 15 automobilių - „Euro 4“ emisijos standartą.
2023 metais numatytas krovininių automobilių vairuotojų ekovairavimo mokymas. Šis atsakingas ir racionalus vairavimo stilius išmokys bendrovės vairuotojus ne tik saugiai ir tausojant transporto priemonę vairuoti, bet ir sunaudoti mažiau degalų. Mažėjant degalų sąnaudoms, atitinkamai mažės ir poveikis aplinkai, o mažesnė tarša užtikrins kokybiškesnį visuomenės gyvenimą. Be to, labiau bus tausojama transporto priemonė, tad mažės išlaidos remontui ir eksploatavimo priemonėms.

Atsakingas vartojimas

Pradėjus taikyti sisteminį/kompleksinį požiūrį į aplinkosaugą, kuris skatintų efektyvų energijos vartojimą, pasiekta džiuginančių rezultatų. 2022 metais pagal poreikį pakoregavus atitinkamų įrenginių darbo režimo grafiką, įdiegus judesio daviklius bei pakeitus esamus apšveitimo elementus taupiomis lempomis, suvartota apie 25 proc. mažiau elektros lyginant su 2021 metais.
Siekiant efektyviai valdyti vandens suvartojimą, nuolat vykdome jo monitoringą. Atlikus kelių metų vandens suvartojimo analizę, pastebėjome, kad laboratorija savo reikmėms vidutiniškai per mėnesį sunaudoja apie 200 m3 vandens.
Siekdama pagerinti aplinkos apsaugą, bendrovė imasi priemonių, kurios mažintų atliekų susidarymą.
Panaudoti plastikiniai vienkartiniai indeliai ir vienkartiniai maišeliai bei plombos kaip antrinė žaliava parduodami atliekų tvarkytojams. Cheminių medžiagų likučiai utilizavimui ir žaliosios atliekos po pašarų tyrimo taip pat atiduodami atliekų tvarkytojams.
UAB „Pieno tyrimai“ laboratoriniams tyrimams atlikti naudoja įvairias chemines medžiagas. Duomenys ir informacija apie naudojamas pavojingas chemines medžiagas ir preparatus kasmet teikiama informacinėje sistemoje "Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema" (IS „AIVIKS").

Socialinė atsakomybė

Bendrovė, atsižvelgdama į visų socialinės atsakomybės sričių svarbą ir siekdama užtikrinti darnią veiklą, vadovaujasi šiais principais: pagarba žmogaus teisėms, darbuotojų sauga ir sveikatos apsauga, darbuotojų mokymai ir kvalifikacijos kėlimas, ryšių stiprinimas su įvairiomis mokslo institucijomis bei bendradarbiavimas su vietinėmis bendruomenėmis.


Darbuotojai

2022 metais bendrovėje dirbo 238 darbuotojai, iš jų 187 (78,6 proc.) moterų ir 51 (21,4 proc.) vyrų. Jauniausiam bendrovės darbuotojui 22 m., vyriausiam darbuotojui yra 79 m. Vidutinis darbuotojų amžius – 54 metai.
Dėl įmonės darbo specifikos, didžiąją dalį personalo sudaro laboratorijoje tyrimus atliekantys darbuotojai ir pieninių gyvūnų produktyvumo tyrimų asistentai, kurie paima kontrolinius pieno mėginius ir tvarko veislininkystės apskaitą ūkiuose. Darbą šiose srityse dažniausiai renkasi moterys, o tai ir nulemia didelę moterų dalį personalo struktūroje. Vyrai dirba įmonėje vairuotojais-ekspeditoriais, atlieka pieno kiekio matuoklių kalibravimą, įrangos techninį aptarnavimą ir remontą. Aukščiausio lygio ir veiklų vadovais yra 4 moterys ir 2 vyrai. Struktūrinių padalinių (skyrių) vedėjais ir vadovais yra 8 moterys ir 6 vyrai.

Papildomi finansiniai paskatinimai darbuotojams

Bendrovė yra socialiai atsakinga ir rūpinasi savo darbuotojais, juos paremdama finansiškai: mirus artimiems giminaičiams, vaiko gimimo, vestuvių ir kitais atvejais.
Bendrovės darbuotojų novatoriškoms idėjoms skatinti ir remti, gerinant veiklos efektyvumą bei taupant įmonės lėšas, patvirtinta Pasiūlymų teikimo, vertinimo, įgyvendinimo ir darbuotojų skatinimo už pasiūlymų įgyvendinimą tvarka. Kiekvieną kartą vertinant pasiūlymą, atsižvelgiama, ar pateiktas pasiūlymas turės įtakos darbo kokybei, pagerins darbo organizavimo procesus ir darbo sąlygas, bus susijęs su socialinių projektų organizavimu. Darbuotojai už pateiktus ir įgyvendintus pasiūlymus skatinami direktoriaus padėka arba jiems suteikiama viena apmokama poilsio diena ar išmokama piniginė premija.


Žmogaus teisės

UAB „Pieno tyrimai“ socialinės atsakomybės politikoje pabrėžiama pagarba žmogaus teisėms ir privatumui. Įmonėje draudžiamas žmogų diskriminuojantis elgesys dėl jo rasės, tautybės, lyties, religinių, politinių įsitikinimų, priklausymo organizacijoms, sveikatos ar neįgalumo, užtikrinamos lygios darbuotojų galimybės ir teisės. Bendrovės Lygių galimybių politikoje bei darbuotojų darbo apmokėjimo sistemoje, etikos kodekse, kituose dokumentuose įtvirtintas lygių galimybių principų įgyvendinimas ir dedamos visos pastangos, kad tų principų būtų nepriekaištingai laikomasi.
Atlikta poveikio analizės apklausa parodė, kad socialinėje srityje suinteresuotosios šalys didžiausią dėmesį skiria žmogaus teisėms, bendrovės kultūros ir vertybių laikymuisi.
Bendrovėje yra patvirtinta psichologinio smurto ir priekabiavimo darbo aplinkoje prevencijos politika bei paskirtas atsakingas asmuo už psichologinio smurto darbo aplinkoje prevencijos organizavimą. Įmonės politika skatina kurti tokią darbo aplinką, kurioje darbuotojas ar jų grupė nepatirtų priešiškų, neetiškų, žeminančių veiksmų, o įtrauktų pačius darbuotojus į problemų sprendimų priėmimo procesą ir sudarytų galimybes darbuotojams pateikti pasiūlymus dėl darbo organizavimo. 2023 metais numatyti darbuotojams mokymai apie smurto ir priekabiavimo darbe prevenciją, žmogaus teises, darbuotojų nediskriminavimą ir lyčių lygybės užtikrinimą. Kartą metuose bus atliekama darbuotojų apklausa apie fizinę ir psichosocialinę darbo aplinką.
UAB „Pieno tyrimai“ dirba 13 darbuotojų, turinčių neįgalumą, kuriemas darbo sąlygos pritaikytos pagal Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos išduotas išvadas.
Visi bendrovės darbuotojai yra laisvi burtis į bet kokias organizacijas. Įmonėje veikia profesinė darbuotojų sąjunga, kuri šiuo metu vienija 29 darbuotojus.
Bendrovėje veikia ir darbuotojų interesus atstovauja nuo 2017 metų išrinkta darbuotojų Darbo taryba, kuri aktyviai dalyvauja sprendžiant visus Bendrovei svarbius klausimus bei kuria socialinį dialogą tarp darbdavio ir darbuotojų.

Darbuotojų sveikata ir sauga

Darbuotojų sveikatos ir saugos politika vykdoma įmonėje vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu, darbo kodeksu bei šiais standartais:

  • LST ISO 26000:2010 „Socialinės atsakomybės gairės“.
  • LST EN ISO 14001:2015 „Aplinkos apsaugos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“.

Tinkamos darbo sąlygos daro stiprų poveikį darbuotojų ir jų šeimų gyvenimo kokybei, ekonominiam ir socialiniam vystymuisi. Kuriant saugią darbo aplinką, atliekamas profesinės rizikos darbo vietose vertinimas. Bendrovės darbuotojai pagal darbo pobūdį yra aprūpinami asmeninėmis apsaugos priemonėmis, kad būtų užkirstas kelias darbiniams susižalojimamas, ligoms ir nelaimingiems atsitikimams. Bendrovėje veikia darbuotojų atstovų saugai ir sveikatai komanda, kuri nagrinėja saugos instrukcijas, tikrina bei sprendžia problemas, kurias iškelia darbuotojai ir vadovai.
Didelis dėmesys skiriamas darbuotojų sveikatos profilaktikai, skiriant lėšas periodiniam privalomajam sveikatos patikrinimui. Nuo 2020 m. visi bendrovės darbuotojai kasmet yra apdraudžiami asmens draudimu nuo nelaimingų atsitikimų (mirtis dėl nelaimingo atsitikimo, neįgalumo, įvairių traumų). Kasmet visi norintys darbuotojai papildomai skiepijami nuo gripo.
Siekiant užtikrinti sveiką, saugią, higienišką darbo aplinką, šiltuoju periodu darbuotojai skatinami į darbą eiti pėsčiomis arba važiuoti dviračiais. Pritarus šiai iniciatyvai, bendrovės pastato vidiniame kiemelyje įrengtas dviračių laikymo stovas.

Darbuotojų mokymai ir kompetencijų ugdymas

UAB „Pieno tyrimai“ personalo politika orientuota į darbuotojų profesinių gebėjimų ugdymą ir organizacijos kultūros, kuriančios didesnę vertę patiems darbuotojams ir visuomenei, formavimą.
Darbuotojams kiekvienais metais organizuojami ne tik profesiniai (vidaus ir išorės) mokymai, bet ir saugos ir sveikatos darbe mokymai, periodiškai atliekami instruktavimai saugos ir sveikatos klausimais. Metų pradžioje sudaromi planai tiek vidaus mokymams, kai mokomasi bendrovės viduje savais resursais, tiek išorės mokymams, kai pagal suformuotus poreikius mokymus vykdo išorės organizacijos. Bendras mokymo valandų skaičius bendrovės darbuotojams 2022 metais sudarė 3099 val. Siekiant įgyti daugiau žinių ir įgūdžių tvaraus vystymosi srityje, 2022 metais bendrovės darbuotojams pravestas vidaus mokymas tema „Auganti tvarumo reikšmė mūsų gyvenime ir bendrovės veikloje“. Šio mokymo tikslas buvo pagilinti žinias apie tvarumą ir jo reikšmę bei supažindinti darbuotojus su bendrovės vizija ir tikslais.
Bendrovėje organizuojamos darbuotojų atrankos laisvoms darbo vietoms užimti. Į laisvas darbo vietas, įvertinus jų kvalifikaciją ir turimą darbo patirtį, atrenkami kandidatai iš bendrovės darbuotojų.
Kasmet vykdomas personalo veiklos aptarimas, pravedant metinius ir tarpinius veiklos pokalbius su darbuotojais, kurių metu darbuotojai kartu su vadovais išsikelia metinius tikslus, susietus su bendrovės strateginiais tikslais ir uždaviniais, aptariamas jų vykdymas, nustatomas mokymo poreikis ir suteikiamas grįžtamasis ryšys.

Santykiai su visuomene

UAB „Pieno tyrimai“ savo veikla kuria pridėtinę vertę pieno sektoriaus verslui ir visuomenei, skatindama sveiką ir kokybišką žalio pieno gamybą. Bendrovės veikla yra socialiai atsakinga. Gyvūnų produktyvumo tyrimų skyriai vykdydami savo veiklą glaudžiai bendradarbiauja su vietinėmis bendruomenėmis ir jų gyventojais.
Bendrovė kartu su mokslininkais ir kitomis institucijomis vykdo įvairius projektus. Nuo 2021 metų tęsiama bendradarbiavimo sutartis su VšĮ „Lietuvos sveikatos mokslų universiteto praktinio mokymo ir bandymų centras“, kurios pagrindu mūsų laboratorijoje atliekami pieno riebalų rūgščių tyrimai ir pateikiami duomenys mokslinio/praktinio pritaikymo ir tvaraus ūkio bandos valdymo tikslais.
Visiems norintiems apsilankyti įmonėje organizuojame ekskursijas, kurių metu supažindiname su bendrovės veikla, atliekamais tyrimais, pieno kiekio matuoklių ir skaitmeninių termometrų bei skysčių dozatorių kalibravimo paslauga, šaldymo rezervuarų patikra.
Skatindami kokybišką išsilavinimą, priimame studentus atlikti praktiką. 2022 m. aštuoniems studentams sudarytos galimybės praktiką atlikti laboratorijoje, o dviem studentams suorganizuota nuotolinė 2 mėnesių praktika.

Visuomenės švietimas

Aktyviai vykdome švietėjišką veiklą, dalyvaujame parodose, kurių tikslas – supažindinti visuomenę su šalies veislininkystės pasiekimais, stiprinti regioninį bendradarbiavimą, stiprinti mokslo ir naujovių sklaidą. Kiekvienais metais UAB „Pieno tyrimai“ dalyvauja parodoje „Ką pasėsi“ ir Lietuvos galvijų veisėjų asociacijos renginyje „LGVA vasaros ūkininkų sąskrydis“.
2022 metais paskelbti keturi informaciniai straipsniai apie bendrovės veiklą specializuotuose leidiniuose: „Ūkininko patarėjas“, „Valstiečių laikraštis“, „Kauno dienos“ leidinyje „Agro“, bei „Mano ūkis“ interneto svetainėje.

Iniciatyvos bendruomeniškumo srityje

Palaikome Bendrovės darbuotojų iniciatyvas ir veiklą, siekiant prisidėti prie visuomenės gerovės. 2022 metais Bendrovės darbuotojai dalyvavo iniciatyvoje „Pyragų diena“, kuri vykdoma kasmet jau nuo 2016 metų. Šiais metais suaukotos lėšos buvo paskirtos vienai bendrovės darbuotojai dėl labai didelių jos dukrytės sveikatos problemų. Papildomai buvo surengta akcija „Magdalenos paramos dėžutė“, kurios metu darbuotojai taip pat aukojo savo kolegės šeimai, siekiant bent kiek sumažinti jai reabilitacijos išlaidų finansinę naštą.
Trečius metus iš eilės buvo organizuota akcija „Saldžios kalėdos“, kurios metu darbuotojai surinko ir padovanojo šokolado plyteles Socialinės globos centro „Vija“ pacientams. Bendrovei už šią iniciatyvą buvo įteikta ir centro padėka.


Ekonominė sritis

Inovacijų diegimas

Bendrovės tvarumas priklauso nuo modernių technologijų diegimo ir naudojimo. Efektyvesnio išteklių naudojimo, geresnių darbo sąlygų kūrimo galime pasiekti tik diegdami inovacijas. Todėl nuspręsta, kad kiekvieną kartą atnaujinant įrangą ir technologijas pirmiausia turi būti atliekama įrangos inovatyvumo apžvalga ir tik įvertinus pažangiausią pasaulinę praktiką priimamas reikiamas sprendimas. Šiais metais diegiamas HPLC metodas laktozės kiekio nustatymui piene pamatiniu metodu pagal ISO 22662.
Taip pat bendrovė savo veikloje įsipareigoja įgyvendinti energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones, diegiant naujesnes ir mažiau energijos vartojančias technologijas, siekiant plėsti žaliąją gamybą, prisidedant prie Lietuvos ir regioninių įsipareigojimų didinti elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos išteklių apimtis. Strateginiame veiksmų plane numatyta ant bendrovės stogo įrengti saulės jėgainę su galimybe ateityje plėsti ir didinti galią. Įdiegus kaip pilotinį projektą, bus analizuojama jo nauda ir vertinamos plėtimo galimybės.
Diegdama inovatyvias technologijas įmonė atsižvelgia į gamybinių technologinių procesų tobulinimą, aplinkos apsaugą, žmonių darbo ir poilsio sąlygų gerinimą, energetinių resursų taupymą.

Antikorupcija

UAB „Pieno tyrimai“, siekdama užtikrinti savo veiklos skaidrumą ir viešumą, vykdo korupcijos prevenciją ir nuosekliai įgyvendina jos tikslus, laikydamasi nulinės tolerancijos korupcijai, teisėtumo, informacijos atskleidimo ir veiklos skaidrumo, interesų konfliktų vengimo, viešųjų pirkimų skaidrumo, darbuotojų įtraukimo, atsakomybės neišvengiamumo, nuolatinės stebėsenos ir gerinimo principais. Netoleruoja jokių korupcijos apraiškų, nederamos naudos priėmimo, teikimo, siūlymo, pažadėjimo ar reikalavimo piktnaudžiaujant einamomis pareigomis.
Korupcijos prevencijos priemonės Bendrovėje įgyvendinamos vadovaujantis nacionalinių teisės aktų reikalavimais, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų valdymo sričių kovos su korupcija programa ir šios programos įgyvendinimo priemonių planais, Bendrovės korupcijos prevencijos politika, korupcijos prevencijos priemonių planais ir kitais vidaus teisės aktais, reglamentuojančiais korupcijos prevencijos veiklą. UAB „Pieno tyrimai“ patvirtintas nulinės tolerancijos korupcijai politikos aprašas nustato bendruosius korupcijos prevencijos principus, korupcijos netoleravimo nuostatas, korupcijos prevencijos priemones bei jų įgyvendinimo koordinavimą ir kontrolę. Valdymo koordinavimo centro 2021/2022 metų VVĮ gerosios valdysenos indekso ataskaitoje UAB „Pieno tyrimai“ korupcijos prevencijos gerosios valdysenos indeksas įvertintas balu A+. Tai rodo, kad Bendrovė, diegdama ir tobulindama korupcijos prevencijos praktikas ir kurdama korupcijai atsparią aplinką, yra teisingame kelyje, bei skatina nesustoti ir toliau užkirsti kelia galimoms korupcijos apraiškoms, ypatingą dėmesį skiriant jų prevencijai bei darbuotojų švietimui.


Populiarios nuorodosUAB „Pieno tyrimai“
Juridinių asmenų registras
Įmonės kodas: 233816290
PVM kodas: LT338162917
Atsiskaitomosios sąskaitos:
AB SEB bankas LT687044060005371898
AB SEB bankas LT577044060007890119
AB „Swedbank“ LT317300010002410530
Luminor Bank AS LT734010042500030508
Adresas: Radvilų Dvaro g. 31,
LT-48331 Kaunas
Tel.: +370 37 361181
E-paštas:


 Pieno mėginiai priimami visą parą,
  septynias dienas per savaitę*
plačiau...
Informacija atnaujinta 2024 04 25
Kopijuoti, platinti be UAB „Pieno tyrimai“ sutikimo DRAUDŽIAMA